Akční plán 2024

Témata akčního plánu pro rok 2024

1. Setkání ke kvalitě vzdělávání s vedoucími pracovníky škol, dalšími aktéry ve vzdělávání a zástupci zřizovatelů škol

2. Podpora moderních didaktických forem práce s předškolními dětmi, sdílení zkušeností a síťování aktérů v území

3. Podpora proměny obsahu a formy vzdělávání v základních školách, rozvoj kompetencí pro 21. století

4. Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti dětí a žáků spojená se síťováním aktérů v území

5. Podpora regionální identity a místně zakotveného učení spojená se síťováním aktérů v území - Žijeme na Slavkovsku, učíme se o Slavkovsku

6. Rozvoj kompetencí žáků pro aktivní využívání cizího jazyka spojený se síťováním aktérů v území

7. Podpora digitální gramotnosti a bezpečnosti na internetu spojená se síťováním aktérů v území

8. Podpora společného vzdělávání v kvalitních podmínkách v území a snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání

9. Podpora zájmu rodiny, veřejnosti o vzdělávání i volnočasové aktivity dětí a žáků

10. Podpora rozvoje polytechnického vzdělávání, EVVO a vzdělávání pro udržitelný rozvoj

11. Podpora dalšího vzdělávání dětí a žáků a trávení jejich volného času

12. Podpora spolupráce mezi školami vzájemně a mezi školami a dalšími školskými / vzdělávacími zařízeními a organizacemi, sdílení dobré praxe a propojení neformálního a zájmového vzdělávání v území