Letní seriál - školy, školky v ORP

Správní obvod Slavkov u Brna zahrnuje 18 obcí. 
Celkem se v obvodu nachází 19 mateřských a 16 základních škol, Základní umělecká škola Františka France ve Slavkově u Brna a Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna.

Letní seriál našeho MAPu - představujeme školy v ORP Slavkov u Brna

Díl č. 19 - Nížkovice

První zmínka o škole v Nížkovicích je z roku 1734, kdy byla postavena jednotřídní malá školní budova. 
Z kronik je možné dále vyčíst:
"V r. 1812 byla na témže místě postavena nová větší rovněž jednotřídní, od náboženského fondu, jakožto patrona školy. Tehdáž byly do Nížkovic přiškoleny také Heršpice. Ku stavbě a opravě školy přispívaly obce pouze potahy a prací nádenickou a sice Nížkovice ze dvou třetin a Heršpice jednou třetinou. Pokud byly ještě přiškoleny Heršpice, bývalo žáků návštěvou školy povinných 120-170. Avšak sotva polovice skutečně do školy chodívala. Tak na př. v r. 1807 chodilo do školy ze 127 dětí 54 pilně, 50 někdy a 23 nikdy. Do nedělní školy mělo chodit 77 dětí, skutečně však chodilo 40, někdy 32 a nikdy 5. Platilo se za učení písmenek a slabikování měsíčně 6 krejcarů, za učení čtení, psaní a počítání 8 krejcarů. Domkaři však platili vždy jenom 6 krejcarů. Mimo to z každého gruntu se sypalo učiteli jistá míra obilí, byly dávány ročně 4 koláče a koleda. Za služby varhanické a zpěvácké v kostele byly také odměny v obilí a ze štolních poplatků. Kolem r. 1850 byly však již místo přírodních dávek od obcí dávány paušální obnosy peněžní."

"Nynější škola vystavěna r. 1892 uprostřed návsi a stala se t. r. 2třídní, r. 1906 rozšířena na 3 třídy a r. 1910 ještě jedna budova školní postavena. K Nížkovicům byly přiškoleny Kobeřice (již r. 1811 zřízena tu expositura) a do r. 1818 chodily sem do školy dítky z Heršpic."
Ve 20. století prošla škola různými úpravami, generální opravou. V roce 1977 byly ukončeny opravy školy. Základní škola Nížkovice byla v 90. letech v kooperaci se školami v sousedních obcích, což znamenalo, že ji žáci z těchto obcí navštěvovali v některých ročnících a žáci ZŠ Nížkovice chodili do školy do Kobeřic a do Heršpic.

Od června 2021 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí, která byla dokončena cca v dubnu 2022. Školní rok 2022/2023 zahájili žáci již v nové rekonstruované budově.
Mateřská škola a školní jídelna se nachází v druhé budově, na obrázku zelená barva. 

Díl č. 18 - ISŠ Slavkov u Brna

Jedinou střední školou Slavkovska je Integrovaná střední škola Slavkov u Brna. Její historie je zajímavá, celkem složitá. Více informací najdete na webu školy. 

Zajímavostí je také schéma školy, které poskytne info o změnách školy v průběhu historického vývoje.

Současnost školy: https://www.iss-slavkov.eu/

Díl č. 17 - Křesťanská mateřská škola Karolínka

Historie kongregace Chudých školských sester naší Paní spojená se vzděláváním ve Slavkově se píše od roku 1883, kdy byla ve městě sestrami otevřena škola ručních prací s 12 děvčaty, později byla zřízena dvoutřídní česká soukromá obecná škola pro děvčata, pensionát a škola ručních prací. Další mezníky:
- 1885 - zřízena mateřská škola
- 1918 - otevřen útulek pro dělnické děti, jejichž rodiče byli zaměstnáni v cukrovaru a ve dvoře
- 1905 - povoleno zřídit soukromou dívčí měšťanskou školu
- 1910 - povolena kuchařská a hospodyňská škola, později změněna na odbornou školu pro ženská povolání
- 1927 - kolaudace nové školní budovy na Tyršově ulici, která byla spojena s budovou kláštera (dnešní ZŠ Tyršova)

- 1932 - kolaudace nové tělocvičny u školy (ZŠ Tyršova)

Školní i předškolní vzdělávání zajišťovaly sestry ve své budově na Tyršově ulici do roku 1948, kdy byla jejich činnost násilně ukončena. 28. září 1950 byly sestry odvezeny do Bílé Vody v pohraničí a 40 let nemohly vyučovat a pracovat s dětmi a mládeží. Po návratu z exilu se sestry stěhují do nové postavené budovy na Zahradní ulici, v budově "starého kláštera" jsou dnes prostory ISŠ. V roce 2000 byla provedena majetková výměna - budova ZŠ Tyršova se stává majetkem města a budova na Malinovského ulici je nyní majetkem kongregace. 1. září 2011 byla v těchto prostorách otevřena Křesťanská mateřská škola Karolínka. Více informací například na tomto webu.

Díl č. 16 - ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna 

Základní škola na Tyršově ulici zahájila svoji činnost na začátku padesátých let. V roce 1992 proběhly rozsáhlé rekonstrukce a v roce 2017 byla přistavena nová budova. Celý areál je doplněn krásnou zahradou, budovou tělocvičny, dvěma hřišti s umělým povrchem a venkovní učebnou. Z malé školy, do které chodilo v devadesátých letech kolem 250 žáků, je dnes škola pro cca 500 dětí nejen ze Slavkova, ale i z okolních obcí. Přesto se škola a její pracovníci snaží o osobní a vstřícný přístup k dětem i rodičům tak, jako by byla stále tou rodinnou školou - malým příjemným místem vzdělávání našich dětí. (Jiří Půček)
www.zsslavkov.cz 

Díl č. 15 - Základní škola a Mateřská škola Otnice

Ve druhé polovině 19. století byla v obci postavena "přízemní jednotřídka", jejíž součásti byla učebna a byt pro učitele. Školu navštěvovalo 196 dětí. Brzy přestala jednotřídka stačit počtu dětí, a proto byla v roce 1889 zahájena stavba nové školní budovy. Postupně i tyto prostory byly nedostačující, ve druhém desetiletí 20. století dochází k přístavbě, škola je čtyřtřídní. Se vznikem samostatné Československé republiky dochází k zavedení povinné osmileté školní docházky a jsou zrušeny jakékoliv úlevy. Od roku 1926 začala ve školní budově fungovat školní kuchyně na přípravu teplých obědů. V srpnu 1945 bylo na společné schůzi vedoucích představitelů obcí Otnice, Bošovice, Lovčičky a Milešovice rozhodnuto postavit v Otnicích měšťanskou školu, kterou budou navštěvovat žáci těchto obcí. Vlastní stavba nové školní budovy trvala téměř 6 let. Co do vybavenosti a praktičnosti to byla na tuto dobu velmi moderní stavba. Architektonicky byla rozdělena na dvě části. Od září 1968 do září 1980 byla v budově umístěna dočasně i mateřská škola. 
V roce 2021 oslavila budova školy 70. výročí svého otevření. Během těchto 70 let prošla různými úpravami, dostavbami. Ve školním roce školu navštěvovalo celkem 314 žáků. 
Více se o historii školy dočtete v Otnickém zpravodaji č. 85 (22. 10. 2021). Odkaz zde. 

Díl č. 14 - Základní škola a mateřská škola Holubice

Provoz mateřské školy Holubice byl zahájen 1. dubna 1955.
Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo základní školu v pěti ročnících 82 dětí a mateřskou školu 72 dětí ve třech odděleních.
Zdroj: kniha Obec Holubice, fotografie archiv obce
Děkujeme paní Míle M. za krásný materiál.

Původně navštěvovaly holubické děti školu v Pozořicích, a to až do roku 1795, kdy dle rozhodnutí krajské komise v Brně byli žáci přiděleni škole v Tvarožné. Se školní docházkou byl kvůli vzdálenosti problém. V zimních měsících a za deště dětí do školy chodilo málo. Teprve v prosinci 1825 se začalo v Holubicích vyučovat v kruhovské kovárně. Samostatná důstojná školní budova i se školním bytem byla postavena na obecním pozemku "Sadůvky" roku 1827. V roce 1859 měla škola 92 žáků, velmi se ve třídě tísnili a mnozí museli stát. Od září 1860 se vyučování rozdělilo na dopolední pro první třídu a odpolední pro druhou třídu. Roku 1870 začala složitá čtyřletá etapa snah o postavení nové školní budovy, která již nešla déle odkládat. Stávající budova byla naprosto nevyhovující z technického, hygienického i zdravotního hlediska. Během jednoho roku (do 1. 9. 1875) byla postavena na svou dobu moderní budova. V roce 1893 měla škola 126 žáků ve dvou třídách. V letech 1912 až 1913 se uskutečnila přestavba budovy se zásadní rekonstrukcí a vznikl objekt, který vyhovoval moderním trendům ve vzdělávání. V této podobě školní budovu známe v podstatě dodnes, novostavba byla předána a pravidelné vyučování zahájeno už 16. září 1913. Ve školním roce 1915/16 měla škola ve dvoutřídních třídách a jedné jednotřídce 171 žáků, v budově byla zavedena elektřina a osvětlení. V roce 1937 byla škola pro velký počet žáků rozšířena o další třídu. Ve školním roce 1981/82 došlo ke sloučení základních škol Holubice a Velešovice. Spojily se jednotlivé třídy, takže v holubické škole byla celá 2. a 4. třída, ve Velešovicích pak zbylé ročníky. Od 1. září 1992 vznikla v Holubicích opět samostatná dvojtřídka se čtyřmi ročníky. Od roku 1998 se učí ve škole i pátý ročník. V roce 2013 dostala budova školy "nový kabát". Od šestého ročníku přecházejí žáci do školy do Slavkova.

Provoz mateřské školy Holubice byl zahájen 1. dubna 1955.
Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo základní školu v pěti ročnících 82 dětí a mateřskou školu 72 dětí ve třech odděleních.
Zdroj: kniha Obec Holubice, fotografie archiv obce
Děkujeme paní Míle M. za krásný materiál.

Díl č. 13 - Základní škola Hodějice

První písemné prameny o škole v Hodějicích se datují okolo roku 1798. Výstavba budovy dnešní školy, tak jak ji známe nyní, byla započata v roce 1908 a ukončena 1910. Prvním řídícím učitelem byl pan Josef Šafařík. Budova v průběhu historie prošla několika stavebními obnovami, z nichž jedna z nejrozsáhlejších byla realizována v roce 1995, jednalo se o opravu vnějších omítek a střechy. V průběhu dalších let byla provedena plynofikace, výměna podlahových krytin, oken a vybudování nového sociálního zařízení. Třídy byly vybaveny novými lavicemi, keramickými a interaktivními tabulemi. Škola využívá k výuce 3 třídy, novou počítačovou učebnu, tělocvičnu, prostory družiny a venkovní hřiště. Ve školní budově je také výdejna, do které se dováží obědy z blízké MŠ. Velkou modernizací prošly venkovní prostory, bylo vybudováno nové dětské hřiště, venkovní fit tělocvična s posilovacími prvky, nová běžecká dráha, venkovní zahradní domek, nové oplocení zahrady a také byla vysázena zahrada novými stromy a bylinkovými záhony.
Základní škola je neúplná, se třemi samostatnými ročníky prvního stupně, do které dochází žáci i z nedaleké obce Němčany. Díky spolupráci se ZŠ Němčany, která započala již v roce 1978, se daří zajistit naplněnost tříd v obou obcích.
Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo základní školu 63 žáků z Hodějic i Němčan.
Zdroj a další informace o škole i školce najdete na webu: https://www.hodejice.cz/obec/. 

Díl č. 12 - Základní a Mateřská škola Bošovice

Mateřská škola v obci přivítala první děti v roce 1982. 
V současné době má základní škola 67 žáků ve 4 ročnících. Od 5. ročníku přecházejí žáci na základních školy v okolních obcích. Mateřskou školu ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo 48 dětí ve 2 odděleních. 
Foto - archiv školy

Zmínky o škole v Bošovicích pochází z roku 1784. O deset let později byla postavena první budova školy, pravděpodobně budova dnešní fary. V roce 1841 se v obci staví nová školní budova. Obec musela kvůli nedostatku finančních prostředků zvednout obecní daně, František Josef I. daroval na výstavbu školy 100 zlatých. V průběhu desetiletí došlo několikrát k rekonstrukci budovy.

Mateřská škola v obci přivítala první děti v roce 1982. 
V současné době má základní škola 67 žáků ve 4 ročnících. Od 5. ročníku přecházejí žáci na základních školy v okolních obcích. Mateřskou školu ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo 48 dětí ve 2 odděleních. 
Foto - archiv školy

Díl č. 11 - ZŠ a MŠ Velešovice

Ve Velešovicích byla v roce 1829 zřízena expozitura školy, v předchozím období žáci docházeli do školy ve Starém Rousínově. (Slovo expozitura znamená pobočka neboli filiálka.)  V roce 1892 byla v obci postavena škola nová. Více informací o historii škol ve Velešovicích jsme nezískali.
Na webu skolavelesovice.cz se ale dozvíme informace o její současnosti. 

fotografie: archiv obce, Harold - vlastní dílo

Díl č. 10 - Základní škola a Mateřská škola Němčany

Historie výuky dětí v obci Němčany je zajímavá a bohatá. Do roku 1782 navštěvovaly děti z Hodějic a Špitálky školu ve Slavkově v Zahradní ulici. Následně byla zřízena expozitura slavkovské školy v Němčanech. Výstavba nové budovy školy se datuje do roku 1852. Když ale tato budova nestačila (do školy v roce 1879 chodilo 142 dětí), obec si vypůjčila 8 000 zl., prodala obecní hospodu, pronajala pastviny a postavila novou, větší školu. Škola prošla v průběhu dalších desetiletí řadou rekonstrukcí a modernizací. Poslední z nich proběhla v nedávném období.  
Historie mateřské školy není tak bohatá. V roce 1949 byl v budově MNV zřízen útulek pro děti zemědělců, o rok později byla otevřena mateřská škola. 

Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo mateřskou školu 41 dětí ve 2 odděleních, školu základní 41 žáků. Základní škola a Mateřská škola Němčany je malotřídní škola se dvěma samostatnými postupnými ročníky a mateřskou školou. Do základní školy s kapacitou 50 žáků dochází žáci z Němčan i z nedaleké obce Hodějice. Škola totiž již řadu let kooperuje se Základní školou Hodějice. Díky této spolupráci se daří zajistit naplněnost tříd v obou školách. 

Web školy.  
Více informací najdete také ve sborníku Obec Němčany 

Díl č. 9 - Mateřská škola Zbýšov

Ve starších materiálech se dozvíte, že děti ze Zbýšova chodily do roku 1869 do školy v Šaraticích, která byla zřízena jako škola farní. Ředitel školy dostával svůj díl úrody, tzv. posnopné. Od občanů ze Zbýšova to bylo 177 snopů pšenice. Obce i rodiče platili za výuku. Každé dítě z gruntu dávalo svému učiteli pecen chleba. Ve Zbýšově byla pak postavena dvojtřídní škola. V roce 1946 byla v obci plánována výstavba nové školy (dnes ulice u hřiště). Majitelé pozemků však podali protest, a proto se ve stavbě nepokračovalo. Výuka probíhala ve staré budově, která v sedmdesátých letech prošla rekonstrukcí, byla rozšířena o mateřskou školu.
Rok 1979 ale znamenal konec školy ve Zbýšově (v roce 1980 dochází na několik let ke sloučení obce s MNV
 Šaratice). V obci je i nadále v provozu mateřská škola, kam dokonce přechodně dojíždí děti z předškolního oddělení v Šaraticích. 
Ve školním roce 2021/22 bylo ve 2 odděleních školky 40 dětí.
Obec Zbýšov se řadí k obcím našeho regionu, které nezřizují základní školu.
Informace na webu. 

Díl č. 8 - Základní škola a mateřská škola Šaratice

Historie škol v Šaraticích je velmi zajímavá a bohatá. V roce 1788 byla budova původní školy velmi sešlá, a tak bylo rozhodnuto, že bude postavena nová škola, a to za kostelem. Jak přibývalo dětí, docházelo také k rozšiřování prostor, počtu učeben. V roce 1909 byly schváleny plány na stavbu nové školy. Za II. světové války obsadili budovu Němci, později Rušové a zřídili v ní nemocnici. V roce 1948 vzniká národní škola s 1. až 5. ročníkem a střední škola s 6. až 9. ročníkem. K propojení obou budov došlo v roce 1973. Rekonstrukce školy i přístavba odborných učeben probíhala i v těchto letech. Škola je spádovou pro děti ze Zbýšova a Hostěrádek-Rešova. Ve školním roce 2021/22 školu navštěvovalo 293 žáků. 
Mateřská škola byla v obci otevřena 1. 9. 1950 v budově bývalé četnické stanice. V 80. letech nestačila kapacita budovy, a proto se děti předškolní třídy přechodně vozily do MŠ ve Zbýšově, později byla zřízena třída v prostorách základní školy v Šaraticích. V současné době probíhá výstavba nové mateřské školy. 

Ve školním roce 2021/22 školku navštěvovalo 33 dětí ve 2 odděleních. 

Díl č. 7 - Mateřská škola Hostěrádky-Rešov

Vyučování dětí v tehdejších obcích Malých Hostěrádkách a Rešově bylo v Rešově zahájeno v roce 1893. Výuka probíhala po desetiletí ve dvoutřídní škole. V roce 1979 bylo z rozhodnutí školského odboru ve Vyškově na škole ukončeno vyučování dvojtřídní základní školy a žáci začali dojíždět do Šaratic.
První zmínky o mateřské škole v Hostěrádkách-Rešově se objevují v roce 1953, tehdy se jednalo o "zemědělský" útulek, později přejmenovaný na mateřskou školu. Od roku 1981/82 je provoz školky přesunut do budovy zrušené základky. Na několik let převzalo provoz mateřské školy do své správy Jednotné zemědělské družstvo obránců míru v Šaraticích. Budova školky byla v průběhu let rekonstruována. 
Ve školním roce 2021/22 chodilo do školky 34 dětí ve 2 odděleních.  
Základní škola v obci již obnovena nebyla. Děti navštěvují základní školu v Šaraticích.

Díl č. 6 - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Děti v Křenovicích se vyučují v současné době ve třech budovách. Ti nejmenší navštěvují svoji mateřskou školu na 
ulici Bratří Mrázků, a to již od roku 1978. Školka měla letos ve třech odděleních 77 dětí. 
Budova základní školy na ulici Školní byla postavena během roku 1856 a v průběhu její historie docházelo k různým úpravám (poslední rekonstrukce proběhla v roce 2016). Jedná se o školu s 9 ročníky, do které chodí také děti z okolních obcí. Výuka dvou tříd probíhá na odloučeném pracovišti na ulici Václavské. Více informací o škole i školce najdete na webu - www.zskrenovice.cz.  

Díl č. 5 - Škola ve Vážanech nad Litavou

Budova, ve které se mateřinka ve Vážanech nachází, byla postavena v roce 1831 jako budova základní školy. Ač se to zdá neuvěřitelné, před téměř sto lety do školy chodilo více než 100 dětí (ve třech třídách). V průběhu let ale klesal počet žáků. Ve školním roce 1978/79 byla škola organizována jako jednotřídní a po skončení školního roku byla v červenci 1979 škola uzavřena. Děti začaly jezdit od první třídy do Slavkova. Výuka na dvoutřídní škole byla ale obnovena, a to ve školním roce 1991/92. V roce 2003 došlo ke sloučení základní a mateřské školy do jedné organizace. Počet žáků ale opět postupně klesal, její provoz byl umožněn pouze díky finanční podpoře obce. Základní škola byla tedy opět zrušena a v současné době je v budově školy pouze mateřská školka. Ta měla ve školním roce 2021/22 ve 2 odděleních 39 dětí. 
Obec Vážany nad Litavou se tak řadí k obcím našeho regionu, které nezřizují základní školu. 

Díl č. 4 - Základní škola a Mateřská škola v Milešovicích

Jednotřídní škola v obci byla založena v roce 1866. Původně totiž děti chodily do školy v Lovčičkách. Vyučování v "současné" budově bylo zahájeno v roce 1878. Počet žáků ve škole v průběhu jejího fungování kolísal, například ve školním roce 1907/1908 ji navštěvovalo 150 žáků. V roce 1982 byla do nové budovy přesunuta mateřská škola, která se původně nacházela v prostorách ZDŠ. Mohlo tedy dojít k dalším úpravám ve škole (například ze třídy mateřské školy se stala tělocvična). 
Ve školním roce 2021/22 měla školka 26 dětí, škola základní 33. 
Více informací najdete na www.zsmilesovice.cz 

Díl č. 3 - Základní umělecká škola Františka France, Slavkov u Brna

První odborně vedenou hudební školou ve Slavkově byla soukromá škola Josefa Šerého (1884-1921). Na její tradici navázal František Franc, který v roce 1922 založil hudební školu. Ta měla čtyři obory: houslový, klavírní, varhanní a zpěv. Škola byla zrušena v roce 1955. Ihned následující rok ale začala fungovat státní Hudební škola. Od roku 1963 má umělecká škola s rozšířeným počtem oborů a v té době s názvem LŠU (Lidová škola umění) své místo na Komenského náměstí. V roce 1990 se "lidovky" stávají základními uměleckými školami. 
V současné době se v ZUŠ vyučují žáci ve 3 oborech - hudební, taneční a výtvarný. Výuka probíhá také v Kobeřicích, Otnicích, Vážanech n. L. a v Křenovicích.   
Škola nese čestný název Františka France, nejvýznamnější slavkovské hudební osobnosti 20. století. Více se o něm dozvíte zde. 

Díl č. 2 - Základní škola a Mateřská škola Hrušky - základka

Stavba budovy školy byla zahájena v květnu 1892. Ještě v září toho roku byla dokončena a vysvěcena. Vyučování začalo ihned, ve dvojtřídce. O pár let později byla škola rozšířena na trojtřídní. Historie školy je zajímavá, zájemci najdou informace v publikaci Cesta staletími obce Hrušky u Slavkova.
Až do roku 1968 se jednalo o trojtřídní školu s pěti postupnými ročníky. V roce 1962 chodilo do školy dokonce 62 žáků. V září 1968, kdy počty žáků poklesly pod normovou hranici, byl pátý ročník převeden do Křenovic. Ve školním roce 2021/22 navštěvovalo školu 25 žáků.

Díl č. 1 - Základní škola Komenského Slavkov u Brna

Hlavní budova základní školy pochází z roku 1907. V průběhu 20. století prošla úpravami, přístavbami. V současné době se jedná o největší školu v ORP Slavkov u Brna. Ve školním roce 2021/22 navštěvovalo školu více než 650 žáků, které vyučovalo více než 60 pedagogických pracovníků. Jedná se nejen o děti ze Slavkova, ale také z některých okolních obcí, Holubic, Velešovic, Nížkovic, Heršpic, Vážan nad Litavou a dalších.
Škola nabízí možnost od 6. do 9. ročníku vzdělávat se ve třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na atletiku, florbal nebo cheerleading. Žáci od 1. do 5. třídy mohou v odpoledních hodinách navštěvovat jedno z pěti oddělení školní družiny. Zájmové vzdělávání žáků II. stupně poskytuje školní klub.
Součástí školy je školní jídelna a tělocvičny (velká hala, gymnastický sál a tělocvična na staré budově).
Web školy.