uskutečněné akce

WORKSHOP - Kladívko, hřebíčky, pilník a naše děti 

V pondělí 15. května 2019 se v prostorách dílen ZŠ Tyršova uskutečnil polytechnický seminář určený pro pedagogy mateřských škol a I. stupně škol základních. Cílem woskshopu bylo představit přítomným pedagogům práci s připraveným materiálem, jednotlivé činnosti. Vyučující si odnesli nejen praktické zkušenosti, ale také metodiky, náměty na vybavení polytechnických koutků jiných organizací. Workshop se konal v praktické duchu pod vedením lektorů Zdenka Vičara a Romana Holoubka. Měřilo se, řezalo, vrtalo, rýsovalo ... a výsledkem byl dřevěný panáček i letadlo, na jehož sestavení je možné dřevěné polotovary zakoupit u společnosti Geodeska.  

MINIveletrh povolání byl úspěšný

Pro žáky 7. a 8. ročníků základních škol Slavkovska jsme uspořádali v úterý 9. dubna 2019 ve spolupráci se Střední integrovanou školou ve Slavkově u Brna, dalšími školami i firmami minifestival povolání. Aktivitu podporující volbu vhodné profese žáků s ohledem na možnosti území Slavkovska navštívilo více než 150 žáků. Nadšení z akce neskrývali také přítomní dospělí, zástupci škol, Města Slavkova, hospodářské komory i dalších organizací a firem ze Slavkova a okolí.

Své obory zde představili studenti oborů hotelnictví, kuchař-číšník, cukrář, mechanik opravář motorových vozidel a truhlář. Žáci základních škol si mohli některé z činností sami vyzkoušet. Na stánku Střední školy elektrotechnické a energetické Sokolnice zaujali přítomné studenti oboru mechanik-elektrotechnik dálkově ovládaným robotem. Součástí prezentace učebního oboru výrobce textilií v rámci stánku Nové Mosilany, a.s. byl nástin fází technologického procesu od zpracování suroviny až po finální výrobek. Zástupci firmy Lohmann & Rauscher, která vyrábí mimo jiné speciální sety pro operační sály, různé bandáže, ortézy, speciální obvazy na rány, představili některé ze svých produktů. Chlapci a děvčata měli možnost si zasoutěžit a vyzkoušet si sestavení operačního setu na rychlost.

Pozornosti žáků neunikly moderní technologie - 3D tiskárna, naprogramovatelní roboti Ozoboti i mobilní laser sloužící k vypalování rastrů, ploch, písma do různých materiálů prezentovaný firmou Hallas, s.r.o.

Názorné pomůcky v matematice

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 se konal workshop, který uspořádal MAP II - Slavkov u Brna ve spolupráci s firmou Zábavné učení, s.r.o. Během semináře měli pedagogové I. a II. stupně ZŠ možnost vyzkoušet si různé didaktické pomůcky, které lze využít při výuce matematiky a to např. logické řady, modely desítkové soustavy, převody jednotek, násobení, zlomky aj.

Bezpečný internet
workshopy na základních školách

Termín uskutečnění: únor-březen 2019

Jednalo se o sadu vzdělávacích seminářů na téma Bezpečný internet v délce přibližně 60 minut. Žáci 7. a 8. ročníků ze 4 škol byli seznámeni s tím, jak mají bezpečně užívat počítač, mobilní telefon, tablet, když jsou připojeni na internetu, jak si vytvořit bezpečné heslo, jaké je mohou potkat nástrahy na internetu, na koho se v případě problému mohou obrátit.  Druhá část workshopů byla zaměřena zejména na téma kyberšikany, která v poslední době nabývá na aktuálnosti. Zazněly zde pojmy sexting, kybergrooming, kyberstalking.
Cílem jednotlivých setkání bylo zvýšit povědomí o možných hrozbách spojených s využíváním sociálních sítí a internetu. 

Roboti Ozoboti ve škole a v kroužku

Workshop o robotech Ozobotech se uskutečnil ve středu 20. března 2019 a byl určen pedagogům i vedoucím zájmových kroužků. Jarní programování bez počítače začalo seznámením s robůtky. Následovalo představení jednotlivých aktivit, které je možné s Ozoboty realizovat, např. ve vyučování, v kroužku. Účastníci měli k dispozici robotky a řešili různé zábavné úlohy.

Program:
- základní seznámení s robotkem
- jednoduché aktivity pro děti i žáky (např. pohádky, dopravní hřiště)
- Ozobot ve výuce - matematika, zeměpis, cizí jazyky
- další možnosti, pomůcky, zdroje, aj.

Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku

Akci jsme uspořádali v pondělí 11. března 2019 ve spolupráci s Mateřskou školou v Lovčičkách a zájem byl velký jak z řad pedagogů, tak i rodičů. Témata věnující se vývoji imunity dětí předškolního věku, konkrétním onemocněním horních cest dýchacích, infekčním i parazitárním onemocněním jsou stále aktuální. Lektorkou byla Mgr. Pavlína Miltová ze společnosti PMeduca. 

Robotci Ozobotci v mateřských školkách a školních družinách v období březen až květen 2019

V rámci zábavně-vzdělávacích programů s  miniaturními  robotky   o    velikosti  2,5 cm jsme již seznámili na Slavkovsku přes 330 dětí. Mladším dětem byla tato didaktická pomůcka představována na pohádkovém příběhu o Červené Karkulce. Školákům ve školních družinách byl robotek prezentován na zvětšené mapce Slavkova u Brna. Na všech setkáních robotci rozzářili dětské tváře a zpestřili příjemným způsobem den ve školkách či školních družinách a podpořili tak rozvoj technického vzdělávání u dětí, jejich věku odpovídajícím způsobem. 

3D TISK

Seminář se uskutečnil 29. 4. 2019 a byl určen pro zájemce z řad rodičů, pedagogickým pracovníkům, vedoucím NNO. Akci zorganizoval MAP II ve spolupráci s Ústavem elektrotechnologie FEKT VUT Brno.

Lektor: Ing. Petr Vyroubal, Ph.D.
Program semináře:
1. Úvod do světa 3D tisku
2. Z čeho a co se dá tisknout
3. 3D tisk jako moderní pomůcka ve škole
4. Praktické ukázky výrobků
5. Jak si vybrat tu správnou tiskárnu

Seminář měl za cíl přítomným přiblížit fungování technologie 3D tisku a představit příklady z praxe. Návštěvníci načerpali jednak teoretické znalosti, ale také měli možnost vidět v činnosti jednu z nejoceňovanějších 3D tiskáren. 

Bezpečný internet - kyberšikana - 23. 4. 2019 

Workshop pro pedagogy a rodiče byl pojat jako prevence sociálně patologických jevů. Akci připravil MAP II ve spolupráci se ZŠ a MŠ Němčany a neziskovou organizací Němčánek. 

Workshop měl za cíl přítomným nastínit aktuální problémy dětí a jejich závislosti na informačních technologiích, seznámit s hrozbami, kterým děti mohou čelit. Důležitou součástí byly informace, na koho se mohou v případě problému obrátit (děti i rodiče), jak si vytvoří bezpečné heslo, jaká jsou pravidla pro sdílení fotografií na síti, aj. Setkání mělo preventivně informační charakter s cílem zvýšit povědomí rodičů dětí všech věkových kategorií o možných hrozbách používání počítačů a online komunikace.

Hrajeme si s jazýčky

Logopedický workshop pro rodiče, pedagogy a vedoucí NNO uskutečněný ve čtvrtek 25. 4. 2019 ve Slavkově u Brna. Akci zorganizoval MAP II ve spolupráci s mateřským centrem Abc-Baby.

Lektorka ze společnosti PMeduca nastínila přítomným, co by mělo dítě umět v jednotlivých obdobích vývoje a kdy je, popřípadě nutné vyhledat pomoc, jak s dětmi komunikovat již od narození, jak na ně mluvit, číst jim pohádky, jak učit děti správně dýchat za pomocí různých her. Dále uvedla jednotlivé poruchy řeči vč. příkladů z praxe a to např. vývojová dysfázie, dyslalie, afázie, mutismus, koktavost, breptavost, sluchová vada u dětí aj.

Excel v mateřské škole - 18. března 2019

Připravili jsme pro vyučující mateřských škol praktický workshop využití Excelu. Účastnice dostaly odpověď například na otázky:
-  Jak zarovnat text v tabulce?
- Jak řádek vložit, vymazat nebo skrýt?
- Jak sečíst nebo seřadit údaje v tabulce?
Akce se konala v pohodové atmosféře, doplněna byla dotazy účastnic a jejich zkušenostmi. 

Základní první pomoc u nejčastějších dětských úrazů - 20. února 2019

Seminář byl určen pro zájemce z řad rodičů, pedagogickým pracovníkům, vedoucím NNO a byl připraven ve spolupráci MAP II, rodinného centra Domeček Křenovice a MŠ Křenovice.

Paní lektorka ze společnosti PMeduca zaplnila tříhodinový seminář velmi důležitými informacemi, praktickými ukázkami. Účastníci měli možnost si vše vyzkoušet. 

Program semináře:
1. Vybavení lékárničky, pokud máte malé děti
2. Integrovaný záchranný systém a komunikace s ním
3. Správné ošetření nejčastějších úrazů
4. Základy resuscitace, dušení, bezvědomí, srdeční masáž u kojenců a dětí 
5. První pomoc při úrazech hlavy
6. První pomoc při náhlých stavech (píchnutí hmyzem, epilepsie, aj.)