akce uskutečněné v 1. i 2. roce projektu

Výroba krmítka - workshopy pro žáky I. stupně malotřídních škol

Žáci pracovali ve skupinkách a využívali také mobilní dílnu MAP II. Vyrobená krmítka budou určena částečně pro základní školu, ve které byla vyrobena, dále pro školky v ORP i další subjekty. Do výroby bylo zapojeno 5 malotřídních škol. Akce probíhala v říjnu v rámci aktivity č. 15 KA 04 Implementace.  

Jejich adresa je mokřad - Křenovice, Slavkov u Brna - září 2019

Začátkem školního roku jsme se s dětmi ze  školních družin Slavkovska vypravili na mokřady v Křenovicích a ve Slavkově. Součástí vycházky s ornitologem panem Navrátilem bylo především poznávání okolí bydliště dětí. Ve Slavkově došlo i na poznávání vodního ptactva. Podařilo se nám zahlédnout spíše běžnější druhy ptáků, ale při jednom setkání jsme měli štěstí a děti spatřily i ledňáčka říčního, který patří mezi silně ohrožené druhy.
V Křenovicích si děti vyzkoušely i orientaci v terénu podle mapy, dalekohledem sledovaly okolí mokřadů. Cílem všech setkání bylo přenést informace o okolní přírodě nejmladší generaci a navodit kladný vztah k přírodě. 

Zvol si (správné) informace

Hoax, nálepkování osob a konspirační teorie na internetu, vymýšlení faktů, fake news, úprava fotografií, ale hlavně sociální sítě - to vše bylo obsahem workshopu pro pedagogy a vedoucí pracovníky NNO, který se konal ve středu 2. 10. 2019 ve Slavkově u Brna. Lektorem byl student Masarykovy univerzity v Brně, který se problematice věnuje v rámci projektu Zvolsi info. Obsah workshopu byl přizpůsoben těm, kteří pracují s dětmi ve věku do 15 let. V rámci diskuse lektor názorně předvedl, jak si ověřovat informace, rozpoznat, když s nimi někdo manipuluje, seznámil také s nabídkou programů pro žáky základních škol. 

Technika pro radost - Křenovice, 24. 6. 2019

V rámci aktivit podporujících polytechnické vzdělávání uspořádal MAP II soutěž Technika pro radost. Akce byla určena pro žáky sedmých ročníků základních škol. Celkem se zúčastnilo osm tříčlenných družstev, které měly za úkol sestavení modelu létajícího dopravního prostředku ze stavebnice Merkur, programování robota Ozobota, sestavení dřevěného modelu letadla z polotovarů a výrobu modelu elektrobludiště. Úkoly měly různou obtížnost, vyhrát mohl pouze ten nejlepší tým. Na prvním místě se umístilo družstvo ze ZŠ Tyršova, druhé místo obsadili žáci ze Ždánic a třetí místo patřilo žákům ze Šaratic. Již nyní se těšíme na další ročník soutěže.  

WORKSHOP - Kladívko, hřebíčky, pilník a naše děti 

V pondělí 15. května 2019 se v prostorách dílen ZŠ Tyršova uskutečnil polytechnický seminář určený pro pedagogy mateřských škol a I. stupně škol základních. Cílem woskshopu bylo představit přítomným pedagogům práci s připraveným materiálem, jednotlivé činnosti. Vyučující si odnesli nejen praktické zkušenosti, ale také metodiky, náměty na vybavení polytechnických koutků jiných organizací. Workshop se konal v praktické duchu pod vedením lektorů Zdenka Vičara a Romana Holoubka. Měřilo se, řezalo, vrtalo, rýsovalo ... a výsledkem byl dřevěný panáček i letadlo, na jehož sestavení je možné dřevěné polotovary zakoupit u společnosti Geodeska.  

MINIveletrh povolání byl úspěšný

Pro žáky 7. a 8. ročníků základních škol Slavkovska jsme uspořádali v úterý 9. dubna 2019 ve spolupráci se Střední integrovanou školou ve Slavkově u Brna, dalšími školami i firmami minifestival povolání. Aktivitu podporující volbu vhodné profese žáků s ohledem na možnosti území Slavkovska navštívilo více než 150 žáků. Nadšení z akce neskrývali také přítomní dospělí, zástupci škol, Města Slavkova, hospodářské komory i dalších organizací a firem ze Slavkova a okolí.

Své obory zde představili studenti oborů hotelnictví, kuchař-číšník, cukrář, mechanik opravář motorových vozidel a truhlář. Žáci základních škol si mohli některé z činností sami vyzkoušet. Na stánku Střední školy elektrotechnické a energetické Sokolnice zaujali přítomné studenti oboru mechanik-elektrotechnik dálkově ovládaným robotem. Součástí prezentace učebního oboru výrobce textilií v rámci stánku Nové Mosilany, a.s. byl nástin fází technologického procesu od zpracování suroviny až po finální výrobek. Zástupci firmy Lohmann & Rauscher, která vyrábí mimo jiné speciální sety pro operační sály, různé bandáže, ortézy, speciální obvazy na rány, představili některé ze svých produktů. Chlapci a děvčata měli možnost si zasoutěžit a vyzkoušet si sestavení operačního setu na rychlost.

Pozornosti žáků neunikly moderní technologie - 3D tiskárna, naprogramovatelní roboti Ozoboti i mobilní laser sloužící k vypalování rastrů, ploch, písma do různých materiálů prezentovaný firmou Hallas, s.r.o.

Názorné pomůcky v matematice

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 se konal workshop, který uspořádal MAP II - Slavkov u Brna ve spolupráci s firmou Zábavné učení, s.r.o. Během semináře měli pedagogové I. a II. stupně ZŠ možnost vyzkoušet si různé didaktické pomůcky, které lze využít při výuce matematiky a to např. logické řady, modely desítkové soustavy, převody jednotek, násobení, zlomky aj.

Bezpečný internet
workshopy na základních školách

Termín uskutečnění: únor-březen 2019

Jednalo se o sadu vzdělávacích seminářů na téma Bezpečný internet v délce přibližně 60 minut. Žáci 7. a 8. ročníků ze 4 škol byli seznámeni s tím, jak mají bezpečně užívat počítač, mobilní telefon, tablet, když jsou připojeni na internetu, jak si vytvořit bezpečné heslo, jaké je mohou potkat nástrahy na internetu, na koho se v případě problému mohou obrátit.  Druhá část workshopů byla zaměřena zejména na téma kyberšikany, která v poslední době nabývá na aktuálnosti. Zazněly zde pojmy sexting, kybergrooming, kyberstalking.
Cílem jednotlivých setkání bylo zvýšit povědomí o možných hrozbách spojených s využíváním sociálních sítí a internetu. 

Roboti Ozoboti ve škole a v kroužku

Workshop o robotech Ozobotech se uskutečnil ve středu 20. března 2019 a byl určen pedagogům i vedoucím zájmových kroužků. Jarní programování bez počítače začalo seznámením s robůtky. Následovalo představení jednotlivých aktivit, které je možné s Ozoboty realizovat, např. ve vyučování, v kroužku. Účastníci měli k dispozici robotky a řešili různé zábavné úlohy.

Program:
- základní seznámení s robotkem
- jednoduché aktivity pro děti i žáky (např. pohádky, dopravní hřiště)
- Ozobot ve výuce - matematika, zeměpis, cizí jazyky
- další možnosti, pomůcky, zdroje, aj.

Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku

Akci jsme uspořádali v pondělí 11. března 2019 ve spolupráci s Mateřskou školou v Lovčičkách a zájem byl velký jak z řad pedagogů, tak i rodičů. Témata věnující se vývoji imunity dětí předškolního věku, konkrétním onemocněním horních cest dýchacích, infekčním i parazitárním onemocněním jsou stále aktuální. Lektorkou byla Mgr. Pavlína Miltová ze společnosti PMeduca. 

Žijí mezi námi a nevidí nebo neslyší

Ve dnech 15.-16. října 2019 uspořádal MAP II ve spolupráci s LORM - Společnost pro hluchoslepé z.s., sadu workshopů, jejichž cílem bylo nastínit žákům neformální cestou informace o handicapovaných, jejich potřebách, o tom, jak se  k těmto lidem s respektem chovat. V tomto případě se jednalo o postižení sluchu a zraku. 

  • Žáci I. i II. stupně byli nejprve obeznámeni s tématikou. Pokoušeli se najít odpověď například na následující otázky:
  • Podle čeho poznám nevidomou osobu?
    Jaké problémy mohou mít děti se zrakovým postižením ve škole?
  • Když je člověk sluchově postižený, neslyší vůbec nebo může trošku slyšet?
  • Jak se dorozumívá hluchoslepý člověk?

Ve druhé části si žáci po skupinkách vyzkoušeli aktivity na 7 stanovištích. Naučili se několik slov ve znakové řeči, prstovou abecedu, vyzkoušeli si různé pomůcky denní potřeby, simulační brýle, psací pomůcky, deskové hry určené pro lidi s handicapem, pohyb s bílou holí.
Jak žáci procházeli jednotlivá stanoviště, začali si postupně uvědomovat, že život se zrakovým a sluchovým handicapem je velmi náročný. A proto je nutné si především své oči chránit.

Robotci Ozobotci v mateřských školkách a školních družinách v období březen až květen 2019

V oblasti zábavně-vzdělávacích programů s  miniaturními  robotky   o    velikosti  2,5 cm jsme již seznámili na Slavkovsku přes 330 dětí. Mladším dětem byla tato didaktická pomůcka představována na pohádkovém příběhu o Červené Karkulce. Školákům ve školních družinách byl robotek prezentován na zvětšené mapce Slavkova u Brna. Na všech setkáních robotci rozzářili dětské tváře a zpestřili příjemným způsobem den ve školkách či školních družinách a podpořili tak rozvoj technického vzdělávání u dětí, jejich věku odpovídajícím způsobem. 

3D TISK

Seminář se uskutečnil 29. 4. 2019 a byl určen pro zájemce z řad rodičů, pedagogickým pracovníkům, vedoucím NNO. Akci zorganizoval MAP II ve spolupráci s Ústavem elektrotechnologie FEKT VUT Brno.

Lektor: Ing. Petr Vyroubal, Ph.D.
Program semináře:
1. Úvod do světa 3D tisku
2. Z čeho a co se dá tisknout
3. 3D tisk jako moderní pomůcka ve škole
4. Praktické ukázky výrobků
5. Jak si vybrat tu správnou tiskárnu

Seminář měl za cíl přítomným přiblížit fungování technologie 3D tisku a představit příklady z praxe. Návštěvníci načerpali jednak teoretické znalosti, ale také měli možnost vidět v činnosti jednu z nejoceňovanějších 3D tiskáren. 

Bezpečný internet - kyberšikana - 23. 4. 2019 

Workshop pro pedagogy a rodiče byl pojat jako prevence sociálně patologických jevů. Akci připravil MAP II ve spolupráci se ZŠ a MŠ Němčany a neziskovou organizací Němčánek. 

Workshop měl za cíl přítomným nastínit aktuální problémy dětí a jejich závislosti na informačních technologiích, seznámit s hrozbami, kterým děti mohou čelit. Důležitou součástí byly informace, na koho se mohou v případě problému obrátit (děti i rodiče), jak si vytvoří bezpečné heslo, jaká jsou pravidla pro sdílení fotografií na síti, aj. Setkání mělo preventivně informační charakter s cílem zvýšit povědomí rodičů dětí všech věkových kategorií o možných hrozbách používání počítačů a online komunikace.

Hrajeme si s jazýčky

Logopedický workshop pro rodiče, pedagogy a vedoucí NNO uskutečněný ve čtvrtek 25. 4. 2019 ve Slavkově u Brna. Akci zorganizoval MAP II ve spolupráci s mateřským centrem Abc-Baby.

Lektorka ze společnosti PMeduca nastínila přítomným, co by mělo dítě umět v jednotlivých obdobích vývoje a kdy je, popřípadě nutné vyhledat pomoc, jak s dětmi komunikovat již od narození, jak na ně mluvit, číst jim pohádky, jak učit děti správně dýchat za pomocí různých her. Dále uvedla jednotlivé poruchy řeči vč. příkladů z praxe a to např. vývojová dysfázie, dyslalie, afázie, mutismus, koktavost, breptavost, sluchová vada u dětí aj.

Excel v mateřské škole - 18. března 2019

Připravili jsme pro vyučující mateřských škol praktický workshop využití Excelu. Účastnice dostaly odpověď například na otázky:
-  Jak zarovnat text v tabulce?
- Jak řádek vložit, vymazat nebo skrýt?
- Jak sečíst nebo seřadit údaje v tabulce?
Akce se konala v pohodové atmosféře, doplněna byla dotazy účastnic a jejich zkušenostmi. 

Základní první pomoc u nejčastějších dětských úrazů - 20. února 2019

Seminář byl určen pro zájemce z řad rodičů, pedagogickým pracovníkům, vedoucím NNO a byl připraven ve spolupráci MAP II, rodinného centra Domeček Křenovice a MŠ Křenovice.

Paní lektorka ze společnosti PMeduca zaplnila tříhodinový seminář velmi důležitými informacemi, praktickými ukázkami. Účastníci měli možnost si vše vyzkoušet. 

Program semináře:
1. Vybavení lékárničky, pokud máte malé děti
2. Integrovaný záchranný systém a komunikace s ním
3. Správné ošetření nejčastějších úrazů
4. Základy resuscitace, dušení, bezvědomí, srdeční masáž u kojenců a dětí 
5. První pomoc při úrazech hlavy
6. První pomoc při náhlých stavech (píchnutí hmyzem, epilepsie, aj.)