aktuality

Letní prázdniny jsou tady...
Přejeme krásné léto dětem, pedagogickým pracovníkům, rodičům - prostě všem! 

19. 7. Připravujeme 4. setkání pracovních skupin

 • PS pro rovné příležitosti - 1. 10. - Rousínov - 15.00
 • PS pro podporu moderních didaktických forem...
  30. 9. - Slavkov u Brna - 14.00
 • PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
  8. 10. - Slavkov u Brna - 14.00
 • PS pro neformální vzdělávání
  30. 9. - Slavkov u Brna - 14.00

Na našem FCB profilu přinášíme téměř denně různé informace o novinkách ve školství, o našich akcích, dění v ORP. Se stejnými informacemi vás seznámíme také na stránce info z FCB. 

10. 7. Česká školní inspekce
Nový analyticko-metodický materiál České školní inspekce se zaměřuje na podporu wellbeingu ve školách a přináší pedagogické veřejnosti ucelený pohled na toto téma v národním i mezinárodním kontextu. Materiál najdete zde.

8. 6. Seminář pro žadatele a příjemce
Náš kalendář je plný aktivit pro školy, školky, děti i jejich rodiče.
Příští týden nás ale čekají také akce pro náš realizační tým...
Za velmi důležitý považujeme seminář 11. 6. pro žadatele a příjemce, který nás má seznámit se specifiky výzvy s důrazem na plnění pravidel OP JAK z věcné a finanční stránky projektu a dále také s vykazováním a dokladováním v ZoR a ŽoP.
Odkaz na akci. 

24. 5. Výzva MAS Slavkovské bojiště
Byla vyhlášena 5. výzva z IROP21+ na Základní vzdělávání II. 
Příjem žádostí: 23. 5. 2024-28. 6. 2024 do 12:00.
Seminář pro možné žadatele proběhne v úterý 4.6.2024 ve 14:00. Bližší informace k výzvě - text výzvy, kritéria, alokace, oprávnění žadatelé, možné výdaje a další naleznete na webu MAS. 

28. 5. - Aktivita č. 2 - Vnitřní hodnocení projektu

Vnitřní hodnocení projektu je povinnou aktivitou MAP IV. Jednou z forem této aktivity jsou dotazníky pro účastníky akcí. Víme, že vyplňování dotazníků není příjemnou a zábavnou činností. Proto se snažíme dotazníky dělat krátké, výstižné s vypovídající hodnotou pro náš projekt. A navíc - jsou online a anonymní. Účastníci akcí většinou najdou odkaz na dotazník ve své e-mailové schránce spolu s potvrzením účasti.
Děkujeme všem, kteří nám věnují chvilku a dotazníky vyplňují. 

14. 5. Setkání vedoucích pracovníků základních a mateřských škol 

Ve spolupráci se školami v Šaraticích a Holubících připravujeme setkání vedoucích pracovníků škol a jejich zástupců:

- pondělí 20. května - 13.30 - setkání základních škol - ZŠ Šaratice
- úterý 11. června - 14.00 - setkání mateřských škol - lesní školka Holubinky v Holubicích

17. 4. Dobudování kapacity mateřských škol v BMO
Statutární město Brno jako nositel Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+ (ISR BMO 21+) vyhlašuje 36. výzvu k předkládání projektových záměrů Dobudování kapacity mateřských škol v BMP III
Informace najdete na webu BMO. 

2. 4. Jednání ŘV č. 2
V pondělí 8. 4. se bude konat jednání č. 2 řídícího výboru našeho MAP IV. Program jednání:

- Aktualizace přehledu investic ve SR MAP IV
- Aktuality z administrace MAP na území SO ORP
- Realizované aktivity v období prosinec 2023 až březen 2024, plán aktivit
- Vnitřní hodnocení projektu
- Informace od klíčových subjektů kooperujících s MAP IV
- Různé 

10. 5. Připravujeme další setkání pracovních skupin

Pro setkávání pracovních skupin platí realizace nejméně čtyř setkání během 12 po sobě jdoucích měsíců. V současné době připravujeme termíny a obsah setkání č. 3. "Sadu" setkání zahájíme 28. května v odpoledních hodinách v lesní školce Holubinky v Holubicích. Bude se jednat o setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Info o dalších setkáních zde.   

16. 4. Informujeme... 
MŠMT schválilo nová pravidla pro přípravu učitelů. Více zde. 

9. 4. Schválené dokumenty
Řídící výbor na svém jednání dne 8. 4. schválil novou verzi Strategického rámce s aktualizovanými tabulkami investic. Tento dokument lze stáhnout na webu Města Slavkova.  

3. 4. Veřejná konzultace RVP

Veřejná konzultace probíhá od 2. dubna 2024 do 31. května 2024 a týká se předškolního a základního vzdělávání. Během Veřejné konzultace je možné prostudovat návrh revize rámcových vzdělávacích programů a sdělit svoje názory, připomínky a podněty. Informace najdete na stránkách revize.rvp.cz.

4. 3. Aktualizace strategického rámce - investičních priorit

Připravujeme aktualizaci údajů investičních priorit ve strategickém rámci. V současné době informujeme zástupce zřizovatelů škol, vedení škol i dalších subjektů o této možnosti. Aktualizovaný přehled bude v rámci projektu MAP IV schválen Řídícím výborem MAP 8. 4. 2024, následně zaslán na JMK a schválený na MMR jako podklad k využití pro účely případného čerpání veřejných finančních zdrojů. Další aktualizace bude možná za 6 měsíců. Aktualizované záměry je nutno zaslat do 29. 3. 2024 na e-mail projekty@slavkov.cz

Pod odkazy najdete zjednodušené seznamy investičních priorit mateřských a základních škol v našem ORP a také subjektů zájmového vzdělávání. Oficiální verze se všemi údaji je k dispozici na webu města Slavkov u Brna. Odkaz zde - jedná se o strany 8 až 12 daného dokumentu. Na vyžádání ve formátu xlsx zašleme (slavkovsko@seznam.cz).

Případné konzultace jsou možné od 11. března. Kontakt: Ing. Richard Podborský, projekty@slavkov.cz, tel. 724 243 459.

22. 3. Šablony pro neformální vzdělávání

informace najdete zde

1. 3. Setkání zástupců MAP 
Těší nás, že v pondělí 11. 3. přivítáme u nás ve Slavkově zástupce MAPů Bučovicka, Vyškovska, Hodonínska a Kyjovska.

23. 2. OP JAK: dotační příležitosti pro výzkum a vzdělávání pro rok 2024

Páté zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Jan Amos Komenský představilo výsledky dosavadní implementace OP JAK a dotační příležitosti programu pro tento rok za účasti zástupců Evropské komise. Očekávaná výzva Šablony pro neformální vzdělávání bude vyhlášena již za měsíc (21. 3.) a žadatelům poskytne 400 milionů korun z evropských zdrojů.

20. 2. Řídící výbor MAP IV 
První jednání ŘV proběhlo v 8. týdnu roku 2024 a dle Jednacího řádu (článek IV) proběhlo formou per-rollam. Členové dostali k prostudování, případnému připomínkování a schválení několik dokumentů. Jednalo se například o Komunikační plán a konzultační proces, Organizační strukturu MAP IV, Statut řídícího výboru MAP,  personální obsazení pracovních skupin.   

15. 2. OP JAK - harmonogram výzev 2024
Byl zveřejněn Harmonogram výzev 2024 - OP JAK. Nás budou zajímat především 2 výzvy:
- Šablony pro NNO - termín vyhlášení březen
- Šablony pro MŠ a ZŠ II - termín vyhlášení září
(Případně - výzva přesunutá z roku 2023 - Škola hrou)

12. 2. Pracovní skupiny našeho MAP
Organizační struktura MAP IV zahrnuje také pracovní skupiny, které řeší problémy dané oblasti.
Jedná se jak o povinné pracovní skupiny, tak o volitelné. 
Plánované termíny schůzek v roce 2024:
únor, duben, červen, září, prosinec.
Seznam členů a další info najdete na našem webu.

24. 1. Současné problémy rodin a dětí
Společně s Odborem sociálních věcí Města Slavkov u Brna připravujeme dvě mezioborová setkání na téma "Současné problémy rodin a dětí". Cílem setkání je vzájemné informování zaměřené na sociálně právní ochranu dětí. Budeme napříč obory diskutovat o možnostech spolupráce, kompetencích jednotlivých subjektů a dalších tématech, které mohou přispět k řešení problémů. Akce je určena pro zástupce základních a mateřských škol, výchovné poradce, metodiky prevence, školní psychology, zástupce zřizovatelů, pediatry, zástupce policie, odboru sociálních věcí a další subjekty. 
Připravujeme dvě setkání se stejným programem - v úterý 13. února ve Slavkově u Brna, v úterý 5. 3. v Otnicích. Zahájení vždy ve 13.00. 
Věříme, že zástupcům uvedených subjektů není lhostejná problematika dětí a akce se zúčastní. Více informací zde. 


23. 1. Oficiálně o projektu - tisková zpráva

V období 1. 12. 2023–31. 12. 2025 pokračuje Město Slavkov u Brna v realizaci projektu Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání, nyní v pořadí IV. Navazujeme na předchozích více než 7 let kontinuální práce s dětmi v předškolním vzdělávání, žáky základních škol a dětmi do 15 let věku, které využívají nabídky aktivit zájmových organizací. Věnovat se budeme rovněž pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, vedení škol (MŠ, ZŠ), stejně jako rodičům dětí a žáků. Se všemi se těšíme na intenzivní a podnětnou spolupráci.

MAP IV bude tedy svoje aktivity směřovat do oblasti školství a vzdělávání. Aktivně se do něj zapojí všech 23 MŠ a ZŠ, které zřizují obce z území ORP Slavkov u Brna, včetně ZUŠ Františka France a DDM ze Slavkova u Brna, zapojíme vedení všech 18 obcí našeho regionu.

Cílem MAP IV je pokračovat v podpoře a zvyšování kvality vzdělávání zájmového, předškolního a základního na území ORP Slavkov u Brna. Projekt působí ve 3 klíčových oblastech: (1) metodická, (2) realizační a (3) evaluační. V prvním segmentu se činnosti a výstupy budou soustředit na podporu komunikace a kooperace všech zainteresovaných cílových skupin vzdělávání, stejně jako institucionálních aktérů; klíčová je podpora místního akčního plánování, propojování škol, knihoven, neziskových organizací a obcí. Pokračovat bude sumarizace investičních záměrů v oblasti školství na území ORP Slavkov u Brna pro podporu podávání žádostí o finanční zdroje EU a ČR. Na projekt bude i nadále dohlížet Řídící výbor MAP a pracovat bude 5 tematických pracovních skupin, odborná gesce expertně navazuje na MAP I-III. Druhý segment, realizační, je klíčový: v rámci tzv. Akčních plánů MAP na roky 2024 a 2025 je připraveno vždy ve 12 tématických okruzích množství workshopů, seminářů, přednášek a dalších vzdělávacích a rozvojových akcí. Plánované aktivity vzešly z požadavků škol, zájmových organizací, pedagogů, dětí, žáků i jejich rodičů a představují to nezajímavější, čím podpoříme vzdělávání a kompetence jeho účastníků dle jejich preferencí. Evaluaci v třetí klíčové oblasti pojímáme ryze prakticky tak, aby byly zřejmé a doložené nejen vzdělávací aktivity a pokroky účastníků vzdělávání, ale i lepšící se rozsah i kvalita spolupráce aktérů a zainteresovaných stran vzdělávání v našem regionu.
Richard Podborský


27. 12. Pracovní skupiny MAP
Organizační struktura MAP IV zahrnuje také pracovní skupiny, které řeší problémy dané oblasti. Jedná se jak o povinné pracovní skupiny, tak o volitelné.
V našem projektu se jedná o 3 povinné a 2 volitelné:
1. PS pro financování (P)
2. PS pro rovné příležitosti (P)
3. PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí (P)
4. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti (V)
5. PS pro neformální vzdělávání (V)
První setkání členů jednotlivých pracovních skupin se uskuteční v únoru 2024. 

4. 12. MAP IV
Dnem 1. 12. 2023 byla zahájena realizace projektu MAP IV rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna. S podporou EU (OP JAK) plynule navazujeme na MAP I, II a III s tím, že od ledna 2024 začíná dvouletá realizace množství aktivit tzv. implementace (12 tématických okruhů, vzdělávání pro děti, žáky, pedagogy i nepedagogické pracovníky, rodiče dětí, zástupce zájmových organizací a další cílové skupiny). 

V území ORP Slavkov u Brna budeme v oblasti školství a neformálního vzdělávání, tj. práce s dětmi do 15 let věku, spolupracovat se všemi 18 obcemi a jimi zřizovanými mateřskými a základními školami (celkem 23). 

Již nyní připravujeme setkání vedoucích pracovníků škol:
pondělí 4. 12. - setkání malotřídních škol
pondělí 11. 12. - setkání úplných základních škol
pondělí 8. 1. 2024 - setkání mateřských škol
Těšíme se na spolupráci.
Postupně budeme informovat o dalších aktivitách. Sledujte nás zde i na FCB .

6. 11. Poslední setkání pracovních skupin v rámci projektu MAP III
V listopadu se uskuteční poslední setkání všech pracovních skupin:
- 13. 11. - SP pro rozvoj matematické gramotnosti, PS pro polytechniku - Slavkov u Brna
- 14. 11. - PS pro rovné příležitosti - Slavkov u Brna
- 15. 11. - PS pro financování - Slavkov u Brna
- 22. 11. - PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti - Křenovice
- 27. 11. - PS pro neformální vzdělávání

6. 10. Jednání č. 5 Řídícího výboru MAP III
Na svém jednání ve středu 4. 10. řídící výbor schválil Strategický rámec MAP rozvoje vzdělávání do roku 2025 součástí kterého jsou také aktualizované investiční záměry vycházející od zástupců zřizovatelů mateřských a základních škol, neziskových organizací. 
Odkaz na schválenou verzi strategického rámce.

30. 11. Dokumenty MAP III
Výstupní dokumenty projektu k dispozici na oficiálních stránkách zřizovatele projektu - Města Slavkova u Brna. 

21. 11. Jednání č. 6 Řídícího výboru MAP III
Toto jednání se uskuteční formou per-rollam v souladu se schváleným Jednacím řádem ŘV. V rámci programu proběhne připomínkování, schvalování závěrečných dokumentů MAP III. 

13. 11. Závěrečné dokumenty
Dovolujeme si vás informovat, že na závěr projektu MAP III došlo ve vzájemné spolupráci všech aktérů k aktualizaci celého Dokumentu MAP dle pravidel projektu, včetně zpracování Závěrečné evaluační zprávy, která hodnotí celý proces místního akčního plánování. Dokumenty jsou uloženy k připomínkování pod těmito odkazy: Dokument MAP, Závěrečná evaluační zpráva. Připomínky je možné zasílat na e-mail: slavkovsko@seznam.cz do 20. 11. 2023 do 12:00 hod. Po tomto datu nebudou již odkazy funkční.

30. 11. Ukončení projektu

21. 9. Setkání se zástupci IPS Kurikulum v Brně

Setkání se zástupci IPS Kurikulum v Brně - Podpora kurikulární práce škol - se uskutečnilo ve středu 21. září.  
Bylo společné pro Hodonínsko a Vyškovsko (SO ORP
 Vyškov, Bučovice, Slavkov, Kyjov a Hodonín) a proběhlo v přátelské atmosféře. Hlavním tématem bylo nastavení spolupráce a podpory v území obou okresů. Těšíme se na další aktivity zaměřené přímo na konkrétní témata...

1. 9. Řídící výbor MAP III - 5. jednání 
Jednání se uskuteční 4. října 2023 od 10 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Slavkov u Brna, Palackého nám. 65. 

27. 8. 2. výzva MAS Slavkovské bojiště byla zaměřena na základní vzdělávání.
Celková alokace výzvy je 12 milionů korun. Na jeden projekt byla určena maximální výše 3 miliony. Seznam přijatých projektů najdete na webu MAS. 

4. 9. Příprava aktualizace strategického rámce MAP III

Děkujeme Evě Juráskové za spolupráci s MAP...

27. 6. Jednání řídícího výboru MAP III
Dnes, tj. 27. 6. se koná 4. jednání ŘV. Toto jednání je uskutečněno formou per-rollam v souladu se schváleným Jednacím řádem ŘV. Na programu je především spolupráce a schválení tří klíčových materiálů. Jedná se o Strategický rámec MAP do roku 2025 a akční plány aktivit pro roky 2024 a 2025. 

26. 8. 1. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. - IROP - předškolní vzdělávání byla ukončení.

Celková alokace výzvy: 20 000 000 Kč. Maximální výše způsobilých projektů na 1 projekt: 6 666 665 Kč
Seznam přijatých projektových záměrů najdete na webu MAS.

20. 6. Byla vyhlášena 1. výzva MAS Slavkovské bojiště v Integrovaném regionálním operačním programu na aktivitu Předškolní vzdělávání.
Termíny příjmu projektových záměrů na MAS: 20. 6. od 12:00 do 4. 8. 2023 do 12:00.
Alokace výzvy (CZV): 20 000 000 Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 6 666 665 Kč.

Podporované aktivity: 

 • Infrastruktura MŠ a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
 • navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS;
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány  KHS;
 • navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.

Bližší informace na webu.

26. 6. Byla vyhlášena 2. výzva MAS Slavkovské bojiště v IROP na aktivitu Základní vzdělávání.

 • Termíny příjmu projektových záměrů na MAS: 26. 6. od 12:00 do 11. 8. 2023 do 12:00
 • Alokace výzvy (CZV): 12 000 000 Kč
 • Max. výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 3 000 000 Kč

Podporované aktivity: 

 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
 • vnitřní konektivita škol;
 • školní družiny a školní kluby;
 • učebny neúplných škol;
 • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí
  Více informací na webu 

21. 6. Výzva č. 02-23-017 - Akční plánování v území - MAP - OP JAK
A tento týden nám začaly přípravné práce na novém projektu - Akční plánování v území – MAP, jehož cílem je podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání v daném místě, společné řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání a to včetně implementace konkrétních opatření MAP. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 30. 9. 2024 ve 14:00:00 hod.

16. 5. Program 29823 - Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení
Na webu Ministerstva financí byl zveřejněn seznam projektů, které jsou kryty prostředky státního rozpočtu a jsou zařazeny k financování v rámci výzvy. 
Máme radost, že mezi 31 podpořenými projekty je projekt Nadstavba a stavební úpravy MŠ Bošovice a Rozšíření kapacity ZŠ Křenovice. Bohužel mezi vybranými není projekt Nástavba a stavební úpravy základní školy v Holubicích. 

17. 4. Evaluace místního akčního plánování
Aktivita A.2, tedy "Evaluace procesu místního akčního plánování", je nedílnou součástí tohoto procesu. Cílem činnosti je celkové vyhodnocení dopadu místního akčního plánování (MAP) v území SO ORP Slavkov u Brna, který probíhal od roku 2016 v rámci realizace projektů MAP I a MAP II, případně MAP III. Proces vychází z Metodiky tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání – Postupy MAP III.Proces evaluace bude probíhat od března do listopadu 2023 a budou při něm využity různé způsoby a metody. Vyhodnocení procesu bude zpracováno v závěrečné evaluační zprávě koncem projektu MAP III. Více informací zde. 

31. 3. IPs DATA: Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR
Jeden ze tří letošních projektů OP JAK odstartoval 1. 3. 2023. Hlavním cílem projektu je vytvářet podklady pro hodnocení kvality a efektivity vzdělávání a vzdělávací soustavy všech stupňů (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ) a pro přijímání efektivních vzdělávacích politik a intervencí na různých úrovních řízení vzdělávání.
Informace o projektu najdete na webu edu.cz. 

14. 3. Svoláno jednání řídícího výboru našeho projektu č. 3
Termín: středa 5. 4. v 10.00
Místo: zasedací místnost MěÚ Slavkov u Brna
Připravovaný program:
Volba nového předsedy ŘV, změna v obsazení členů, strategický rámec MAP (investiční záměry), stanovení nositele MAP IV, informace k administraci projektu a realizaci klíčových aktivit v roce 2023 a diskuse 

25. 2. Připravujeme setkání ředitelek a vedoucích učitelek mateřských škol, které se bude věnovat tématu mateřinek Slavkovska v procesu vzdělávání a akčního plánování. 
Pondělí 20. 3. - 13.30

Program
1. MAP a mateřské školy v ORP
2. Plány aktivit pro rok 2023-2025
3. Aktuální témata v mateřských školách
4. Diskuse 

22. 2. Příprava aktualizace strategického rámce

V rámci pravidelné aktualizace investic do školství v území ORP Slavkov u Brna žádáme zástupce zřizovatelů škol, vedoucí pracovníky škol i zástupce neformálního vzdělávání a celoživotního učení o aktualizaci či doplnění informací. Aktualizovaný přehled bude v rámci projektu MAP III schválen Řídícím výborem MAP, následně zaslán na JMK a schválený na MMR jako podklad k využití pro účely případného čerpání veřejných finančních zdrojů.

Do přehledů je nutné aktualizovat stávající informace - změny označit viditelně, barevně. Pokud stávající projekty již byly realizovány nebo nejsou platné, nemažte je, uveďte kamkoliv k příslušnému řádku informaci zrealizováno/neplatné. (Tabulky najdete ke stažení pod článkem.)

Je možné doplnit informace ke zcela novým projektům.

Tabulku zašlete na e-mail projekty@slavkov.cz nejpozději do 26. 3. 2023.

Případné konzultace možné od 6. 3. Kontaktní údaje Ing. Richard Podborský: projekty@slavkov.cz, 724 243 459. 

5. 2. Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit

Pod následujícími odkazy najdete seznamy investičních priorit mateřských a základních škol v našem ORP. Proč tento seznam vzniká?
Aby mohl být na záměr podán projekt do IROP, je nutné, aby byl v souladu s Místním akčním plánem v území. Tedy, aby byl uvedený ve Strategickém rámci MAP v SO ORP Slavkovu Brna. 
V současné době připravujeme aktualizaci údajů ve strategickém rámci. Včas budeme aktéry informovat, například na setkání v úterý 21. 2.  

1. 2. Setkání zástupců obcí a dalších subjektů ke kvalitě vzdělávání 

Setkání má nový termín, a to úterý 21. února 2023. Konat se bude v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna v 9.00. Více informací o programu přinášíme zde.  

16. 1. Zrušení akce

Pro nemoc jsme nuceni zrušit "Setkání zástupců obcí a dalších subjektů ke kvalitě vzdělávání v SO ORP Slavkov u Brna", které se mělo konat ve středu 18. 1. od 9.00 v prostorách radnice. 
Jakmile to situace dovolí, připravíme náhradní termín. Budeme včas informovat. 

5. 1. Na učitelích záleží 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 22. 12. 2022 zveřejňuje dotační výzvu "NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ" pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Info na webu. 

14. 12. Výzva č. 3 ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 340 podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí - podprogram 133d 342
Informace na webu

2. 12. Seznam projektů - výzva 112 - ZŠ II

IROP uveřejnil seznam projektů předložených k žádosti o podporu k 111. a 112. výzvě pro základní školy II.
Jihomoravský kraj - výzva 112 - viz příloha textu na webu

13. 10. Informace pro zřizovatele a vedoucí pracovníky ZŠ

Byla zveřejněna avíza výzvy IROP Základní školy, která jsou v plánu k vyhlášení 1. listopadu 2022. Jejich znění najdete na webu.  

6. 10. Jednání Řídícího výboru MAP III - č. 1
5. října se uskutečnilo první jednání řídícího výboru nového projektu. Členové nového výboru v souladu s Postupy MAP III schválili Statut a Jednací řád ŘV MAP a organizační strukturu.  

Na programu bylo také schválení Strategického rámce MAP - část investiční priority. Tento Strategický rámec MAP bude předán na Jihomoravský kraj a ke zveřejnění na MMR (web územní dimenze).
Všechny uvedené dokumenty budou zveřejněny na webu města Slavkova.   

6. 3. Setkání zástupců KAP Jihomoravského kraje, MAP SO ORP Slavkov u Brna a zástupců základních škol Slavkovska

Toto setkání se bude konat ve čtvrtek 27. dubna na Zeleném statku v Rašovicích. Součástí budou i workshopy sestavené tak, aby byly přínosem a pokryly některá ze současných témat základních škol.

Akce je určena pro zástupce všech základních škol, tj. i malotřídních. Předpokládáme účast jednoho zástupce z každé základní školy, u úplných základních škol mohou být zástupci dva. Zástupce škol žádáme o registraci na akci.  

6. 2. Podpora účasti dětí na předškolním vzdělávání v roce 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu na podporu účasti dětí na předškolním vzdělávání pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. ledna do 31. prosince 2023. Věcným zaměřením dotace je podpora účasti na předškolním vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním a dětí, jejichž rodina se nachází v dlouhodobé nepříznivé finanční situaci nebo se dočasně ocitla v nepříznivé finanční situaci. 

4. 1. MŠMT navýší dotaci na podporu školních obědů

Také v roce 2023 bude pokračovat podpora školního stravování pro žáky základních škol z rodin v nepříznivé finanční situaci. Z důvodů zvýšení cen potravin a energií byla původní alokace 60 milionů korun posílena na plných 100 milionů korun. Info na webu.

14. 12. Informace z MŠMT

Výzva č. 3 ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 340 podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí - podprogram 133d 342. Výzva navazuje na aktualizaci programu 133 340 schválenou usnesením vlády č. 925 ze dne 9. 11. 2022 k aktualizaci dokumentace programu 133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Info na webu

8. 12. Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání v našem ORP 

Setkání zástupců obcí a dalších subjektů ke kvalitě vzdělávání v ORP Slavkov u Brna se bude konat ve středu 18. ledna 2023 od 9:00 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna. Více informací naleznete zde. 

7. 12.  Analytické zprávy pro ORP

Při analýze situace v naší oblasti využíváme také data od PAQ RESEARCH.
Sociologická výzkumná organizace připravila analytické zprávy všech 206 obcí s rozšířenou působností, které na více než 50 ukazatelích identifikují slabá a silná místa ve vzdělávání a sociálních podmínkách v mikroregionu.
Zájemci si analýzu mohou stáhnout z webu. 

Připravujeme první setkání pracovních skupin našeho projektu 
15. 11. - PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
23. 11. - PS pro rozvoj matematické gramotnosti
7. 12. - PS pro rovné příležitosti 
8. 12. - PS pro neformální vzdělávání
12. 12. - PS pro polytechnické vzdělávání
13. 12. - PS pro financování

1. 11. 24. výzva IROP - Základní školy vyhlášena

Od 1. listopadu 2022 do 22. března příštího roku je možné podávat žádosti do výzvy SC 4. 1 (PR). Více informací najdete na webu IROP MMR. 


24. 10. Slavkovsko - regionální učebnice pro základní školy

V rámci projektu MAP II vznikla interaktivní učebnice Slavkovska pro základní školy. Je výsledkem činnosti kolektivu spolupracujících pedagogů s dlouhodobou praxí, zkušenostmi a dalších subjektů se znalostí našeho regionu Slavkovska. Dává si za cíl pokrýt chybějící oblast regionální tématiky ve výuce žáků na základních školách v ORP Slavkov u Brna. Více informací najdete na této stránce. 

29. 9. Závěrečné jednání Řídícího výboru MAP II
Závěrečné jednání ŘV MAP II schválilo strategické dokumenty MAP II, plnění akčního plánu pro rok 2022 i návrh akčního plánu pro rok následující, tedy 2023. 
Děkujeme všem členům řídícího výboru za spolupráci během celého čtyřletého projektu. 

18. 9. Obce Slavkovska a Brněnská metropolitní oblast

Obce Slavkovska jsou zahrnuty do Brněnské metropolitní oblasti.
Na webu ITI najdete schválený harmonogram výzev na rok 2022, s výhledem na rok 2023.
Tento harmonogram obsahující také oblast školství a podporu zájmového a neformální vzdělávání a další informace naleznete na webu metropolitni.brno.cz. 

31. 8. Přejeme všem pohodový poslední den letošních letních prázdnin a úspěšný start do nového školního roku! Těšíme se na setkávání s Vámi všemi.

24. 8. Organizace školního roku 2022/23

26. 7. Zajímavá informace ČŠI

V říjnu a listopadu tohoto roku provede ČŠI testování tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol. Bude se týkat žáků 3. a 7. ročníků škol základních, 2. ročníků škol středních.
Testování bude provedeno téměř v 6 000 školách. Žáci podstoupí vždy čtyři motorické testy. Na základních školách to bude skok z místa, vytrvalostní člunkový běh, běh čtyřikrát deset metrů a sedy-lehy. V případě středních škol bude běh čtyřikrát deset metrů nahrazen u chlapců shyby a u dívek výdrží ve shybu.
Více informací na webu. 


14. 2. Národní plán obnovy a digitalizace škol

Ministerstvo školství zveřejňuje informace o mimořádných prostředcích na pořízení digitálních učebních pomůcek. Více informací najdete zde. 

Spuštěn byl také důležitý portál, který pomůže školám s procesem digitalizace. Najdou zde souhrn informací, které školy mají ve svých datových schránkách, ale také materiály, náměty k digitalizaci, odpovědi na často kladené otázky, seznam pomůcek, které lze pořídit a další info. www.edu.cz/digitalizujeme/

4. 10. Operační program Jan Amos Komenský 

Vláda schválila Operační program Jan Amos Komenský pro nové programové období 2021-2027 (OP JAK).
První výzvy by mohly být vyhlášeny v polovině roku 2022. Žadatelé budou moci v novém programovém období čerpat přibližně 90 miliard korun. Struktura OP JAK sestává ze dvou věcných priorit. První priorita je zaměřena na podporu oblasti výzkumu a vývoje. Druhá priorita cílí na podporu všech úrovní vzdělávání - od předškolního až po terciární vzdělávání.
Více informací zde. 

30. 8. Regionální čítanka je na světě

V průběhu několika měsíců roku 2021 vznikala naše regionální čítanka s názvem Pověsti a příhody ze Slavkovska. Autory ilustrací jsou děti ze tříd I. stupně ze 6 škol. Knihu budou mít k dispozici školy ve svých školních knihovnách, několik výtisků obdrží také mateřské školy a místní knihovny. Více o vzniku knihy najdete zde.  


25. 5. A jak to mají na Tyršovce...
Příspěvek České televize. 

26. 5. Silvie Menoušková Makovská doporučuje knihu...

Paní ředitelka v MŠ Lovčičky představila v projektu Mravenčí chůva knihu od Ester a Milana Starých. 
Mravenčí chůva

2. 3. Ozoboti ve výuce
V době kovidové vznikají v našem MAPu také metodiky, metodická videa a jiné materiály...
Jedno z nich najdete zde. 

15. 11. ZUŠ Slavkov online

Téměř 170 žáků Základní umělecké školy Františka France tvořilo v loňském roce nádhernou výstavu Jiné světy. Nainstalovali ji do zámecké galerie a od té doby ji nikdo neviděl ... vládní opatření začala platit od dne, kdy měla být výstava zpřístupněna veřejnosti. Podívejte se na ni alespoň takto virtuálně.