aktuality

Zahajujeme projekt nový s cílem podpořit společné plánování a sdílení aktivit v rámci vzdělávání v území Slavkovska a navázat na úspěšné projekty MAP I až III.

Již nyní připravujeme setkání vedoucích pracovníků škol:
pondělí 4. 12. - setkání malotřídních škol
pondělí 11. 12. - setkání úplných základních škol
pondělí 8. 1. 2024 - setkání mateřských škol
Těšíme se na spolupráci.
Postupně budeme informovat o dalších aktivitách. Sledujte nás zde i na FCB .

30. 11. Ukončení projektu

6. 11. Poslední setkání pracovních skupin v rámci projektu MAP III
V listopadu se uskuteční poslední setkání všech pracovních skupin:
- 13. 11. - SP pro rozvoj matematické gramotnosti, PS pro polytechniku - Slavkov u Brna
- 14. 11. - PS pro rovné příležitosti - Slavkov u Brna
- 15. 11. - PS pro financování - Slavkov u Brna
- 22. 11. - PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti - Křenovice
- 27. 11. - PS pro neformální vzdělávání

6. 10. Jednání č. 5 Řídícího výboru MAP III
Na svém jednání ve středu 4. 10. řídící výbor schválil Strategický rámec MAP rozvoje vzdělávání do roku 2025 součástí kterého jsou také aktualizované investiční záměry vycházející od zástupců zřizovatelů mateřských a základních škol, neziskových organizací. 
Odkaz na schválenou verzi strategického rámce.

30. 11. Dokumenty MAP III
Výstupní dokumenty projektu k dispozici na oficiálních stránkách zřizovatele projektu - Města Slavkova u Brna. 

21. 11. Jednání č. 6 Řídícího výboru MAP III
Toto jednání se uskuteční formou per-rollam v souladu se schváleným Jednacím řádem ŘV. V rámci programu proběhne připomínkování, schvalování závěrečných dokumentů MAP III. 

13. 11. Závěrečné dokumenty
Dovolujeme si vás informovat, že na závěr projektu MAP III došlo ve vzájemné spolupráci všech aktérů k aktualizaci celého Dokumentu MAP dle pravidel projektu, včetně zpracování Závěrečné evaluační zprávy, která hodnotí celý proces místního akčního plánování. Dokumenty jsou uloženy k připomínkování pod těmito odkazy: Dokument MAP, Závěrečná evaluační zpráva. Připomínky je možné zasílat na e-mail: slavkovsko@seznam.cz do 20. 11. 2023 do 12:00 hod. Po tomto datu nebudou již odkazy funkční.

21. 9. Setkání se zástupci IPS Kurikulum v Brně

Setkání se zástupci IPS Kurikulum v Brně - Podpora kurikulární práce škol - se uskutečnilo ve středu 21. září.  
Bylo společné pro Hodonínsko a Vyškovsko (SO ORP
 Vyškov, Bučovice, Slavkov, Kyjov a Hodonín) a proběhlo v přátelské atmosféře. Hlavním tématem bylo nastavení spolupráce a podpory v území obou okresů. Těšíme se na další aktivity zaměřené přímo na konkrétní témata...

1. 9. Řídící výbor MAP III - 5. jednání 
Jednání se uskuteční 4. října 2023 od 10 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Slavkov u Brna, Palackého nám. 65. 

27. 8. 2. výzva MAS Slavkovské bojiště byla zaměřena na základní vzdělávání.
Celková alokace výzvy je 12 milionů korun. Na jeden projekt byla určena maximální výše 3 miliony. Seznam přijatých projektů najdete na webu MAS. 

4. 9. Příprava aktualizace strategického rámce MAP III

Děkujeme Evě Juráskové za spolupráci s MAP...

27. 6. Jednání řídícího výboru MAP III
Dnes, tj. 27. 6. se koná 4. jednání ŘV. Toto jednání je uskutečněno formou per-rollam v souladu se schváleným Jednacím řádem ŘV. Na programu je především spolupráce a schválení tří klíčových materiálů. Jedná se o Strategický rámec MAP do roku 2025 a akční plány aktivit pro roky 2024 a 2025. 

26. 8. 1. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. - IROP - předškolní vzdělávání byla ukončení.

Celková alokace výzvy: 20 000 000 Kč. Maximální výše způsobilých projektů na 1 projekt: 6 666 665 Kč
Seznam přijatých projektových záměrů najdete na webu MAS.

20. 6. Byla vyhlášena 1. výzva MAS Slavkovské bojiště v Integrovaném regionálním operačním programu na aktivitu Předškolní vzdělávání.
Termíny příjmu projektových záměrů na MAS: 20. 6. od 12:00 do 4. 8. 2023 do 12:00.
Alokace výzvy (CZV): 20 000 000 Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 6 666 665 Kč.

Podporované aktivity: 

 • Infrastruktura MŠ a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
 • navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS;
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány  KHS;
 • navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.

Bližší informace na webu.

26. 6. Byla vyhlášena 2. výzva MAS Slavkovské bojiště v IROP na aktivitu Základní vzdělávání.

 • Termíny příjmu projektových záměrů na MAS: 26. 6. od 12:00 do 11. 8. 2023 do 12:00
 • Alokace výzvy (CZV): 12 000 000 Kč
 • Max. výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 3 000 000 Kč

Podporované aktivity: 

 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
 • vnitřní konektivita škol;
 • školní družiny a školní kluby;
 • učebny neúplných škol;
 • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí
  Více informací na webu 

21. 6. Výzva č. 02-23-017 - Akční plánování v území - MAP - OP JAK
A tento týden nám začaly přípravné práce na novém projektu - Akční plánování v území – MAP, jehož cílem je podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání v daném místě, společné řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání a to včetně implementace konkrétních opatření MAP. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 30. 9. 2024 ve 14:00:00 hod.

4. 5. Volná místa na základních školách 
Základní škola a mateřská škola Holubice, okres Vyškov, příspěvková organizace přijme na plný úvazek paní učitelku 1. stupně. Výhodou je kombinace se stupněm 2., Aj nebo znalost Hejného metody. Nástup 28. 8. 2023. Bližší informace na tel. čísle 733 386 077 
ZŠ a MŠ Šaratice přijme učitele/učitelku I. stupně na plný úvazek. Nástup od nového školního roku 2023/2024. Více informací na tel. čísle 723 165 631. 

16. 5. Program 29823 - Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení
Na webu Ministerstva financí byl zveřejněn seznam projektů, které jsou kryty prostředky státního rozpočtu a jsou zařazeny k financování v rámci výzvy. 
Máme radost, že mezi 31 podpořenými projekty je projekt Nadstavba a stavební úpravy MŠ Bošovice a Rozšíření kapacity ZŠ Křenovice. Bohužel mezi vybranými není projekt Nástavba a stavební úpravy základní školy v Holubicích. 

17. 4. Evaluace místního akčního plánování
Aktivita A.2, tedy "Evaluace procesu místního akčního plánování", je nedílnou součástí tohoto procesu. Cílem činnosti je celkové vyhodnocení dopadu místního akčního plánování (MAP) v území SO ORP Slavkov u Brna, který probíhal od roku 2016 v rámci realizace projektů MAP I a MAP II, případně MAP III. Proces vychází z Metodiky tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání – Postupy MAP III.Proces evaluace bude probíhat od března do listopadu 2023 a budou při něm využity různé způsoby a metody. Vyhodnocení procesu bude zpracováno v závěrečné evaluační zprávě koncem projektu MAP III. Více informací zde. 

30. 3. V současné době pracujeme na aktualizaci strategických dokumentů pro místní akční plánování...

Dle návrhů jednání pracovních skupin dochází k aktualizaci priorit v území. Návrh se změnami bude předložen ke schválení Řídícímu výboru MAP na jeho jednání 5. dubna 2023.

31. 3. IPs DATA: Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR
Jeden ze tří letošních projektů OP JAK odstartoval 1. 3. 2023. Hlavním cílem projektu je vytvářet podklady pro hodnocení kvality a efektivity vzdělávání a vzdělávací soustavy všech stupňů (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ) a pro přijímání efektivních vzdělávacích politik a intervencí na různých úrovních řízení vzdělávání.
Informace o projektu najdete na webu edu.cz. 

14. 3. Svoláno jednání řídícího výboru našeho projektu č. 3
Termín: středa 5. 4. v 10.00
Místo: zasedací místnost MěÚ Slavkov u Brna
Připravovaný program:
Volba nového předsedy ŘV, změna v obsazení členů, strategický rámec MAP (investiční záměry), stanovení nositele MAP IV, informace k administraci projektu a realizaci klíčových aktivit v roce 2023 a diskuse 

25. 2. Připravujeme setkání ředitelek a vedoucích učitelek mateřských škol, které se bude věnovat tématu mateřinek Slavkovska v procesu vzdělávání a akčního plánování. 
Pondělí 20. 3. - 13.30

Program
1. MAP a mateřské školy v ORP
2. Plány aktivit pro rok 2023-2025
3. Aktuální témata v mateřských školách
4. Diskuse 

22. 2. Příprava aktualizace strategického rámce

V rámci pravidelné aktualizace investic do školství v území ORP Slavkov u Brna žádáme zástupce zřizovatelů škol, vedoucí pracovníky škol i zástupce neformálního vzdělávání a celoživotního učení o aktualizaci či doplnění informací. Aktualizovaný přehled bude v rámci projektu MAP III schválen Řídícím výborem MAP, následně zaslán na JMK a schválený na MMR jako podklad k využití pro účely případného čerpání veřejných finančních zdrojů.

Do přehledů je nutné aktualizovat stávající informace - změny označit viditelně, barevně. Pokud stávající projekty již byly realizovány nebo nejsou platné, nemažte je, uveďte kamkoliv k příslušnému řádku informaci zrealizováno/neplatné. (Tabulky najdete ke stažení pod článkem.)

Je možné doplnit informace ke zcela novým projektům.

Tabulku zašlete na e-mail projekty@slavkov.cz nejpozději do 26. 3. 2023.

Případné konzultace možné od 6. 3. Kontaktní údaje Ing. Richard Podborský: projekty@slavkov.cz, 724 243 459. 

5. 2. Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit

Pod následujícími odkazy najdete seznamy investičních priorit mateřských a základních škol v našem ORP. Proč tento seznam vzniká?
Aby mohl být na záměr podán projekt do IROP, je nutné, aby byl v souladu s Místním akčním plánem v území. Tedy, aby byl uvedený ve Strategickém rámci MAP v SO ORP Slavkovu Brna. 
V současné době připravujeme aktualizaci údajů ve strategickém rámci. Včas budeme aktéry informovat, například na setkání v úterý 21. 2.  

1. 2. Setkání zástupců obcí a dalších subjektů ke kvalitě vzdělávání 

Setkání má nový termín, a to úterý 21. února 2023. Konat se bude v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna v 9.00. Více informací o programu přinášíme zde.  

16. 1. Zrušení akce

Pro nemoc jsme nuceni zrušit "Setkání zástupců obcí a dalších subjektů ke kvalitě vzdělávání v SO ORP Slavkov u Brna", které se mělo konat ve středu 18. 1. od 9.00 v prostorách radnice. 
Jakmile to situace dovolí, připravíme náhradní termín. Budeme včas informovat. 

5. 1. Na učitelích záleží 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 22. 12. 2022 zveřejňuje dotační výzvu "NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ" pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Info na webu. 

14. 12. Výzva č. 3 ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 340 podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí - podprogram 133d 342
Informace na webu

2. 12. Seznam projektů - výzva 112 - ZŠ II

IROP uveřejnil seznam projektů předložených k žádosti o podporu k 111. a 112. výzvě pro základní školy II.
Jihomoravský kraj - výzva 112 - viz příloha textu na webu

13. 10. Informace pro zřizovatele a vedoucí pracovníky ZŠ

Byla zveřejněna avíza výzvy IROP Základní školy, která jsou v plánu k vyhlášení 1. listopadu 2022. Jejich znění najdete na webu.  

6. 10. Jednání Řídícího výboru MAP III - č. 1
5. října se uskutečnilo první jednání řídícího výboru nového projektu. Členové nového výboru v souladu s Postupy MAP III schválili Statut a Jednací řád ŘV MAP a organizační strukturu.  

Na programu bylo také schválení Strategického rámce MAP - část investiční priority. Tento Strategický rámec MAP bude předán na Jihomoravský kraj a ke zveřejnění na MMR (web územní dimenze).
Všechny uvedené dokumenty budou zveřejněny na webu města Slavkova.   

3. 10. Dobudování kapacity mateřských škol
V pátek 30. 9. byla vyhlášena výzva Brněnské metropolitní oblasti Dobudování kapacity mateřských škol v BMO (SO ORP Ivančice, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Židlochovice, Tišnov - skóre 4 a 5). Vice informací najdete na webu. 

14. 9. Změny v RVP ZV - informatika

V září 2021 jsme uspořádali pro zájemce z našich škol informativní setkání na téma "Nová informatika v RVP ZV na I. stupni ZŠ prakticky". Pedagogové některých škol se dotazovali, zda bychom mohli tuto aktivitu opakovat i v letošním školním roce. Dotazy byly především z malotřídních škol. V případě zájmu škol, chceme uspořádat setkání věnované sdílení zkušeností s výukou, novými pomůckami, případně zajistíme ukázky dalších pomůcek, ...

Budeme proto rádi, pokud školy vyplní náš krátký dotazník, který se týká zájmu o případnou akci. Oceníme i ty školy, které přijdou s nabídkou sdílení již získaných zkušeností. (Tyto možnosti jsou v dotazníčku uvedeny také). Děkujeme školám za čas a vyplnění dotazníku do 25. září. Akci bychom směřovali na měsíc říjen.
Odkaz na dotazník.

2. 9. Setkání s vedoucími pracovníky v ORP
V pondělí 5. září se ve 13.00 sejdeme s vedoucími pracovníky našich základek v prostorách Domu dětí a mládeže ve Slavkově u Brna. Na programu máme důležité informace i zajímavé poznatky, trošku budeme hodnotit i plánovat. Na setkání se těšíme a děkujeme DDM za poskytnutí prostor. 

Ve středu 21. 9. ve 13.30 se sejdeme s ředitelkami a vedoucími učitelkami škol mateřských. Setkání se bude konat v zasedací místnosti radnice ve Slavkově u Brna.  

27. 5. 7. výzva IROP - mateřské školy - SC 4.1 (PR)

V úterý 23. 8. byla vyhlášena 7. výzva IROP - mateřské školy.
Bohužel není vyhlášena pro školky v našem SO ORP Slavkov u Brna.
Důvod? Přípustným místem realizace jsou obce na území Jihomoravského kraje (mimo území Brněnské metropolitní oblasti).
Které obce z našeho SO ORP Slavkov u Brna do Brněnské metropolitní oblasti spadají?
Všechny!

Více informací o této oblasti najdete na metropolitni.brno.cz

25. 8. Přípravný týden ve školách...

Citujeme z webu jedné základní školy:

Již ve středu, týden před zahájením školního roku, jsme se opět sešli v naší škole. Po přivítání nových, ale i stávajících pedagogů a zaměstnanců školy, jsme se pustili do chystání. Kromě viditelných změn ve všech prostorách budovy jsme pracovali na školních dokumentech, tematických plánech, oborových dnech a chystali jsme vše tak, aby byly děti u nás co nejvíce spokojené. Přejeme všem úspěšný nový rok.
Přejeme všem pracovníkům základních i mateřských v našem ORP Slavkov u Brna pohodový školní rok, šťastné děti, spokojené rodiče a zřizovatele.

6. 3. Setkání zástupců KAP Jihomoravského kraje, MAP SO ORP Slavkov u Brna a zástupců základních škol Slavkovska

Toto setkání se bude konat ve čtvrtek 27. dubna na Zeleném statku v Rašovicích. Součástí budou i workshopy sestavené tak, aby byly přínosem a pokryly některá ze současných témat základních škol.

Akce je určena pro zástupce všech základních škol, tj. i malotřídních. Předpokládáme účast jednoho zástupce z každé základní školy, u úplných základních škol mohou být zástupci dva. Zástupce škol žádáme o registraci na akci.  

6. 2. Výzva: Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže - 2023

V rámci programu 133 720 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže byla vyhlášena výzva, jejímž věcným zaměřením je podpora investičních akcí stavebního charakteru (pouze práce rekonstrukční povahy) za účelem technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zejména z pohledu řešení neuspokojivého stavebně - technického stavu objektů základen, kluboven a dalších staveb, který může vést k další destrukci či zvyšování rizika z hlediska rozsahu dalších škod na majetku a vyžaduje provedení neodkladných opatření, která zamezí těmto rizikům. Bude kladen důraz na opatření vedoucí k provozním úsporám, odstranění havarijních a předhavarijních stavů hlavních konstrukcí (zateplení vnějších stěn, zateplení střech nebo stropu půdy, výměna výplní otvorů, rekonstrukce zdroje a rozvodů tepla, regulace vytápění, rekonstrukce osvětlení atd.), jejíž neřešení by znamenalo v daném čase uzavření dané infrastruktury a omezení činnosti organizace.

6. 2. Podpora účasti dětí na předškolním vzdělávání v roce 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu na podporu účasti dětí na předškolním vzdělávání pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. ledna do 31. prosince 2023. Věcným zaměřením dotace je podpora účasti na předškolním vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním a dětí, jejichž rodina se nachází v dlouhodobé nepříznivé finanční situaci nebo se dočasně ocitla v nepříznivé finanční situaci. 

4. 1. MŠMT navýší dotaci na podporu školních obědů

Také v roce 2023 bude pokračovat podpora školního stravování pro žáky základních škol z rodin v nepříznivé finanční situaci. Z důvodů zvýšení cen potravin a energií byla původní alokace 60 milionů korun posílena na plných 100 milionů korun. Info na webu.

14. 12. Informace z MŠMT

Výzva č. 3 ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 340 podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí - podprogram 133d 342. Výzva navazuje na aktualizaci programu 133 340 schválenou usnesením vlády č. 925 ze dne 9. 11. 2022 k aktualizaci dokumentace programu 133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Info na webu

8. 12. Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání v našem ORP 

Setkání zástupců obcí a dalších subjektů ke kvalitě vzdělávání v ORP Slavkov u Brna se bude konat ve středu 18. ledna 2023 od 9:00 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna. Více informací naleznete zde. 

7. 12.  Analytické zprávy pro ORP

Při analýze situace v naší oblasti využíváme také data od PAQ RESEARCH.
Sociologická výzkumná organizace připravila analytické zprávy všech 206 obcí s rozšířenou působností, které na více než 50 ukazatelích identifikují slabá a silná místa ve vzdělávání a sociálních podmínkách v mikroregionu.
Zájemci si analýzu mohou stáhnout z webu. 

Připravujeme první setkání pracovních skupin našeho projektu 
15. 11. - PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
23. 11. - PS pro rozvoj matematické gramotnosti
7. 12. - PS pro rovné příležitosti 
8. 12. - PS pro neformální vzdělávání
12. 12. - PS pro polytechnické vzdělávání
13. 12. - PS pro financování

1. 11. 24. výzva IROP - Základní školy vyhlášena

Od 1. listopadu 2022 do 22. března příštího roku je možné podávat žádosti do výzvy SC 4. 1 (PR). Více informací najdete na webu IROP MMR. 


24. 10. Slavkovsko - regionální učebnice pro základní školy

V rámci projektu MAP II vznikla interaktivní učebnice Slavkovska pro základní školy. Je výsledkem činnosti kolektivu spolupracujících pedagogů s dlouhodobou praxí, zkušenostmi a dalších subjektů se znalostí našeho regionu Slavkovska. Dává si za cíl pokrýt chybějící oblast regionální tématiky ve výuce žáků na základních školách v ORP Slavkov u Brna. Více informací najdete na této stránce. 

29. 9. Závěrečné jednání Řídícího výboru MAP II
Závěrečné jednání ŘV MAP II schválilo strategické dokumenty MAP II, plnění akčního plánu pro rok 2022 i návrh akčního plánu pro rok následující, tedy 2023. 
Děkujeme všem členům řídícího výboru za spolupráci během celého čtyřletého projektu. 

18. 9. Obce Slavkovska a Brněnská metropolitní oblast

Obce Slavkovska jsou zahrnuty do Brněnské metropolitní oblasti.
Na webu ITI najdete schválený harmonogram výzev na rok 2022, s výhledem na rok 2023.
Tento harmonogram obsahující také oblast školství a podporu zájmového a neformální vzdělávání a další informace naleznete na webu metropolitni.brno.cz. 

31. 8. Přejeme všem pohodový poslední den letošních letních prázdnin a úspěšný start do nového školního roku! Těšíme se na setkávání s Vámi všemi.

24. 8. Organizace školního roku 2022/23

26. 7. Zajímavá informace ČŠI

V říjnu a listopadu tohoto roku provede ČŠI testování tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol. Bude se týkat žáků 3. a 7. ročníků škol základních, 2. ročníků škol středních.
Testování bude provedeno téměř v 6 000 školách. Žáci podstoupí vždy čtyři motorické testy. Na základních školách to bude skok z místa, vytrvalostní člunkový běh, běh čtyřikrát deset metrů a sedy-lehy. V případě středních škol bude běh čtyřikrát deset metrů nahrazen u chlapců shyby a u dívek výdrží ve shybu.
Více informací na webu. 

7. 7. Výsledky architektonické soutěže
Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice vyhlašuje výsledky architektonické soutěže Svazková základní škola Dr. Václava Kounice, Slavkov u Brna.

1. MÍSTO - ATELIER 99 S.R.O. A ÚČASTNÍK 2: UYO ARCHITEKTI S.R.O.
Více informací na webu 


2. 6. Šablony pro MŠ a ZŠ I

V současné době je možné se přihlašovat na jeden z prvních seminářů k výzvě, který se bude konat 21. 6. Na akci je nutné se registrovat, počet míst je omezen. Termíny dalších seminářů: 13. 9., 13. 10., 15. 11.

29. 4. KA 2. 7. našeho projektu 

V měsíci dubnu a květnu realizujeme závěrečnou povinnou klíčovou aktivitu našeho projektu č. 2. 7. Podpora škol v plánování. Naším společným úkolem je zpracovat agregovaný výstupní Popis potřeb škol doplněný o šetření v rámci metodiky rovných příležitostí zahrnující různé oblasti práce školy (vše v návaznosti na úvodní šetření z roku 2019).

9. 4. MŠMT vyhlásilo dvě výzvy

Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 a Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022.
Výzva na jazykové kurzy bude zaměřena na podporu intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 let.
Adaptační skupiny bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 15 let
Info na webu. 

14. 2. Národní plán obnovy a digitalizace škol

Ministerstvo školství zveřejňuje informace o mimořádných prostředcích na pořízení digitálních učebních pomůcek. Více informací najdete zde. 

Spuštěn byl také důležitý portál, který pomůže školám s procesem digitalizace. Najdou zde souhrn informací, které školy mají ve svých datových schránkách, ale také materiály, náměty k digitalizaci, odpovědi na často kladené otázky, seznam pomůcek, které lze pořídit a další info. www.edu.cz/digitalizujeme/


14. 1. Dotace Jihomoravského kraje

Od 14. 2. do 28. 2. je možné podávat žádosti o projekty v rámci Jihomoravského kraje. Jedná se například o dotaci na rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží.
Další je dotace na podporu sportovních subjektů pracujících s dětmi a mládeží. Více informací na webu.  

3. 1. Informace MŠMT ke změnám v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. 1. 2022 pro školy a školská zařízení najdete na www.edu.cz.  

20. 1. Setkání vedoucích pracovníků základních škol

V úterý 1. února 2022 se uskuteční prezenční setkání vedoucích pracovníků základních škol v našem ORP. Konat se bude ve 13.00 v zasedací místnosti radnice, Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna. Na programu budou mimo jiné podrobnosti o aktivitách ve II. pololetí školního roku, informace MAS Slavkovské bojiště o výzvě z Programu rozvoje venkova (pro obce, školská zařízení).  

10. 2. Architektonická soutěž na novou základní školu

Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice vyhlásil architektonickou soutěž na Svazkovou základní školu ve Slavkově u Brna. Kapacita nové školy by měla být 540 žáků. Nový areál by měl splňovat všechny moderní požadavky na veřejné budovy. 
Více informací na webu. 


20. 12. 
Vážení, přejeme všem klidné vánoční období a optimistický start do roku 2022.
Těšíme se na další spolupráci se základkami, mateřinkami, neziskovkami, rodiči i všemi ostatními na Slavkovsku.
                                                                                                                     realizační tým MAP

17. 12. Výroční zpráva České školní inspekce
Výroční zprávu České školní inspekce s názvem Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2020/2021 najdete na webu ČŠI.  

16. 11. - Podpora vzdělávací infrastruktury z IROP v letech 2021 až 2027

Řídící orgán OP VVV informuje, že u výzvy Akční plánování v území byla zveřejněna prezentace s přehledem oblastí, které budou podporovány v rámci IROP 2021 až 2027 a týkají se škol a školských zařízení. Prezentace byla představena zástupcem Řídicího orgánu IROP na 5. on line konferenci systémového projektu SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích) konané dne 4. listopadu 2021.  Prezentaci najdete ZDE.  

15. 11. - MAS Slavkovské bojiště informuje
Byla vyhlášena poslední výzva z IROP na zájmové vzdělávání!
Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Jedná se o školy a školská zařízení, střediska volného času, domy dětí a mládeže, školní družiny a školní kluby, vzdělávací a školící centra a další subjekty podílející se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání.
Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP/KAP.
Více informací zde. 

9. 11. Desatero pro efektivní distanční výuku v době karantény

Lze předpokládat, že se karanténa bude postupně dotýkat mnoha tříd a škol, a proto připravila Česká školní inspekce na základě zkušeností, které školy v průběhu realizace distanční výuky získaly a které ČŠI utřídila a zobecnila, jednoduchý přehled, který může školám pomoci stanovit priority pro úspěšné zvládnutí distanční výuky v průběhu karantény.
Na webu ČŠI. 

6. 10. Jednání Řídícího výboru MAP II
Ve středu 29. září se uskutečnilo 6. jednání řídícího výboru, které mělo na programu administraci projektu, informaci o věcném a finančním stavu, plnění jednotlivých indikátorů, seznámení s plánem aktivit ve 4. roce projektu. Členové řídícího výboru byli seznámeni s přípravou projektu "MAP III". 
Důležitým bodem byla inovace a doplnění SR MAP II. Tato verze byla schválena k 29. 9. 2021 a bude postoupena k další administraci, schválení a zveřejnění ze strany KrÚ JmK a MMR dle platných metodických postupů. 
Další setkání ŘV je plánováno na březen 2022.

4. 10. Operační program Jan Amos Komenský 

Vláda schválila Operační program Jan Amos Komenský pro nové programové období 2021-2027 (OP JAK).
První výzvy by mohly být vyhlášeny v polovině roku 2022. Žadatelé budou moci v novém programovém období čerpat přibližně 90 miliard korun. Struktura OP JAK sestává ze dvou věcných priorit. První priorita je zaměřena na podporu oblasti výzkumu a vývoje. Druhá priorita cílí na podporu všech úrovní vzdělávání - od předškolního až po terciární vzdělávání.
Více informací zde. 

31. 8. Setkání vedoucích pracovníků MŠ, ZŠ v ORP

V pátek 27. 8. se uskutečnila dvě setkání vedoucích pracovníků škol a školek se zástupci realizačního týmu našeho MAP. Na programu byla mimo jiné příprava aktivit pro 4. rok projektu. Na základní školy budou zaslány všechny důležité podklady během 1. týdne v září. Ředitelky a vedoucí učitelky našich mateřinek už je nyní mají ve svých e-mailových schránkách. 

29. 9. Tisková zpráva MZČR

Vláda na svém jednání schválila úpravu mimořádného opatření v maloobchodu a službách. Od 30. září se tak výrazně zjednoduší život žákům, studentům a jejich rodičům. Nově se totiž nebudou muset například na pravidelných volnočasových aktivitách ve stejném kolektivu prokazovat potvrzením OTN. Nově také tento doklad nebude potřeba ani v případě koncertů, divadelních či filmových představení nebo sportovních utkání, pokud se jich bude účastnit maximálně 20 osob. 
Info zde. 

30. 8. Regionální čítanka je na světě

V průběhu několika měsíců roku 2021 vznikala naše regionální čítanka s názvem Pověsti a příhody ze Slavkovska. Autory ilustrací jsou děti ze tříd I. stupně ze 6 škol. Knihu budou mít k dispozici školy ve svých školních knihovnách, několik výtisků obdrží také mateřské školy a místní knihovny. Více o vzniku knihy najdete zde.  

18. 8. Info MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dává v této aktualitě k dispozici informace, které byly 17. 8. 2021 zaslány do datových schránek škol k zahájení nového školního roku 2021-2022. Mezi jinými zde najdete: Manuál k provozu a testování v novém školním roce, Pravidla k maturitám, závěrečným zkouškám a absolutoriím, Informace k třídnickým příplatkům, Metodiku vzdělávání cizinců a řadu další informací.
Web

Příprava nového školního roku v ORP
Setkání vedoucích pracovníků základních škol se uskuteční v pátek 27. srpna v 9.00 ve Slavkově u Brna. 
Setkání ředitelek a vedoucích učitelek mateřských škol se uskuteční také v pátek 27. srpna, ale v 11.00.

24. 8. Národní plán doučování
MŠMT ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem v ČR a dalšími organizacemi spustilo Národní plán doučování. Více info na webu... 

13. 8. Pro neziskové organizace věnující se dětem a sportu...
Sledujte dotační tituly, které vyhlašuje Národní sportovní agentura!

 • Kabina 2021 (do 31. 8. 2021)
 • Regiony 2021 (podání žádostí bude otevřeno 24. srpna)

Všechny informace najdete na webu agentury. 


Organizace školního roku 2021/22

 • zahájení - středa 1. 9.
 • podzimní prázdniny - 27. a 29. 10. (středa a pátek)
 • vánoční volno začíná ve čtvrtek 23. 12. a končí v neděli 2. 1.
 • jednodenní pololetní prázdniny - pátek 4. 2.
 • jarní prázdniny - od 7. do 13. 3.
 • velikonoční prázdniny - čtvrtek 14. 4.
 • školní rok bude ukončen ve čtvrtek 30. 6. 2022

červenec 2021

Přejeme všem dětem, jejich rodinám, zaměstnancům škol léto podle jejich představ. 
Sledujte náš web i FCB skupinu také během prázdninových měsíců. 


25. 5. A jak to mají na Tyršovce...
Příspěvek České televize. 

31. 5. Výměnný komiksový fond

Školy v našem ORP mohou využít výměnný fond komiksových knih pro mladší čtenáře. Již nyní je možné si zamluvit termíny pro nový školní rok. Seznam knih najdou zájemci na našem webu (kalendář akcí, komiksy).
V 1. ročníku ZŠ v Nížkovicích si děti vytvořily společně i komiks vlastní. 

26. 5. Silvie Menoušková Makovská doporučuje knihu...

Paní ředitelka v MŠ Lovčičky představila v projektu Mravenčí chůva knihu od Ester a Milana Starých. 
Mravenčí chůva

2. 3. Ozoboti ve výuce
V době kovidové vznikají v našem MAPu také metodiky, metodická videa a jiné materiály...
Jedno z nich najdete zde. 

15. 11. ZUŠ Slavkov online

Téměř 170 žáků Základní umělecké školy Františka France tvořilo v loňském roce nádhernou výstavu Jiné světy. Nainstalovali ji do zámecké galerie a od té doby ji nikdo neviděl ... vládní opatření začala platit od dne, kdy měla být výstava zpřístupněna veřejnosti. Podívejte se na ni alespoň takto virtuálně.