aktuality

Duben 2019

5. 4. 
Maminko, tatínku, máte rádi knihy a čtení je pro vás příjemnou zábavou a velkým koníčkem?
Ať na otázku odpovíte jakkoliv, jistě víte, že rodiče mají velký vliv na rozvoj čtenářství svých dětí. Obzvláště nyní, ve 21. století, v době různých technických vymožeností, které nám ulehčují život a usnadňují fyzickou práci, by se mohlo zdát, že znalost čtení a pochopení textu nejsou zcela nezbytné. Opak je ale pravdou. Čtenářská gramotnost zprostředkovává vzdělání, další získávání dovedností, znalostí, zkušeností. 

Věříme, že rodiče chtějí mít doma dobrého čtenáře, chtějí své děti seznámit se světem knížek, ve kterých se setkají s neskutečnými hrdiny a budou s nimi prožívat úžasná dobrodružství, ve kterých se dozví spoustu zajímavého, nového.
Připravujeme tedy ve spolupráci se školami, knihovnami i odborníky pro děti, jejich rodiče, prarodiče různé aktivity rozvíjející čtenářskou gramotnost. Jejich termínový rozpis najdete na stránce kalendář akcí. 

Březen 2019

29. 3.
(Mini) veletrh povolání pro žáky 8. ročníků
Žáci základních škol se při volbě povolání často rozhodují spíše podle společenské popularity budoucí profese, než podle reálné nabídky pracovních míst. Je potřeba ukázat skutečnou realitu, aby si žáci dokázali představit, o čem to či ono povolání je, aby si uvědomili, že současné výrobní firmy jsou na vysoké úrovni, že i dělnické profese mohou být čisté a výroba probíhá většinou pomocí moderních technologií.  
Pro žáky 8. ročníků ORP Slavkov u Brna pořádáme miniveletrh povolání., který se bude konat 9. dubna ve Společenském centru Bonaparte ve Slavkově u Brna od 8.30 do 13.30.

Žákům budou představeny obory dvou integrovaných středních škol, činnosti ve výrobních procesech i moderní technologie. Některé z aktivit si budou žáci moci také vyzkoušet.   
V průběhu dopoledne mohou akci navštívit také rodiče osmáků. 

21. 3. 
Akce v mateřských školách našeho ORP

V měsíci březnu se naši lektoři Lucka Janíčková, Petr Navrátil, Patrik Hrozek i Jitka Schovancová často objevují v mateřských školách. Přicházejí za dětmi s programem pro rozvoj čtenářské pregramotnosti s názvem Knížka pro Lucinku, ale také s "odbornými" pořady. Děti se v rámci programu "Technika a příroda nás baví" mění na malé ornitology nebo programátory. Programy si vybralo 13 mateřských škol a budou pokračovat i v dalších měsících. Více o programech...

5. 3. 
Sejdeme se se zástupci neziskových organizací
Setkání určené pro zástupce neziskových organizací pracujících s dětmi do 15 let se bude konat ve středu 20. března 2019  v 17.00 v zasedací místnosti radnice ve Slavkově u Brna - Palackého náměstí 65. Na programu bude seznámení s MAPem, s aktivitami spolupráce a také s dotačními projekty, šablonami. 

Únor 2019

26. 2.
Kalendář akcí
Na stránce s názvem Kalendář akcí najdete seznam akcí, které připravujeme - setkání pedagogů, workshopy pro rodiče, pedagogickou veřejnost z různých oblastí, akce pro děti, žáky i veřejnost. Školky najdou nabídku pod odkazem Školy, školky - akce pro MŠ, ale také pod odkazem O akcích. 
Pokud chceme sdělit o některých akcích více, případně pokud je nutné se na akci registrovat, najdete informace na stránce s názvem O akcích. 

12. 2.
Aktivity pro školní družiny

Na setkání vychovatelek školních družin, které se konalo 6. února, jsme představili nabídku aktivit. Jedná se o aktivity z oblasti, která má podněcovat zájem žáků o technické, přírodovědné i environmentální vzdělávání. Konkrétní akce budou cíleny jak na děti ve školních družinách, tak na vychovatelky jako inspirace pro jejich činnost a pro sdílení dobré praxe. 
Konkrétní nabídku pro období březen až září 2019 najdete zde. 

3. 2.
Oborové schůzky v únoru

Implementační aktivity Setkáváme se a Síťování aktérů v oblasti rozvoje gramotností a kompetencí žáků jsou chápány jako budování platformy pro výměnu informací, koordinaci nabízených vzdělávacích programů a naplňování plánů pro řešení problémů v oblasti rozvoje jednotlivých gramotností a kompetencí dětí a žáků ve školkách a školách ORP Slavkov u Brna. 
V únoru se setkají vychovatelky školních družin a ředitelky a vedoucí učitelky mateřských škol. Termíny zde. 

Leden 2019

11. 1.
Kyberšikana
V současné době připravujeme workshopy pro žáky 8. ročníků na téma Bezpečný internet. 

14. 1. 
Sledujte vyhlášené výzvy

Odkazy na všechny současné vyhlášené výzvy, o kterých víme, najdete zde.

3. 1.
Termíny schůzek pracovních skupin
16. 1. - Pracovní skupina pro neformální vzdělávání - 16.30 
4. 2. - Pracovní skupina pro matematickou gramotnost - 14.00
7. 2. - Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost - 14.00
20. 2. - Pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání - 14.00
27. 2. - Pracovní skupina pro rovné příležitosti - 14.00
Členům jednotlivých pracovních skupin byly rozeslány pozvánky s informacemi. 17. 1.
Setkání ředitelek a vedoucích učitelek mateřských škol - zrušeno z důvodu špatného počasí
Akce se uskuteční v pondělí 28. ledna ve 14.00 v zasedací místnosti radnice ve Slavkově u Brna. 

Prosinec 2018

18. 12. 
Řídící výbor
V úterý 18. 12. se konala 1. schůzka řídícího výboru našeho MAP II. Předsedou byl zvolen Mgr. Petr Kostík. Schválena byla například organizační struktura MAP II, Strategický rámec MAP II (aktuální verze k 18. 12. 2018) a další povinné dokumenty, které budou uveřejněny na webu města Slavkova. Členům řídícího výboru bylo představeno také obsazení všech šesti pracovních skupin. Děkujeme všem zúčastněným za čas, který věnovali schůzce i v předvánočním období. 

15. 12.
Řídíme se "Metodikou rovných příležitostí ve vzdělávání" V metodice MŠMT, která je závazná pro zpracovatele místních a krajských akčních plánů, se uvádí, že Česká republika trpí vysokou mírou nerovností v přístupu ke vzdělávání. Uvádí také důvody a příčiny těchto nerovností. Je proto nutné omezovat vnější diferenciaci v základním vzdělávání a efektivně začleňovat žáky do hlavního vzdělávacího proudu, což je klíčový prvek omezování nerovností. K tomuto cíli  musí směřovat každý akční plán rozvoje vzdělávání. Také my se řídíme touto metodikou. 

Uspořádali jsme otevřené diskusní setkání na téma "rovné příležitosti ve výuce v ORP Slavkov u Brna" pro zástupce samosprávy, školství, sociálního odboru a neziskových organizací v ORP Slavkov u Brna (úterý 11. prosince), zřídili jsme pracovní skupinu rovných příležitostí a uspořádali první akci pro učitele a asistenty pedagoga (středa 12. prosince). 

Připravujeme další aktivity v této oblasti. 

13. 12.
Pracovní skupiny našeho MAP II

Organizační struktura našeho MAP II zahrnuje 6 pracovních skupin. Do činnosti těchto skupin jsou zapojeni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci z jednotlivých oborů z území ORP.
Začátkem prosince proběhly první schůzky pracovních skupin, byl vytvořen plán setkávání pro rok 2019.   


Listopad 2018

30. 11.
Aktuální dotační programy
Navštivte novou stránku našeho webu DOTACE. Najdete zde aktuální otevřené dotační programy. 
Pokud víte o dalších, vhodných, napište nám. 

26. 11.

V úterý 11. prosince se ve 14.00 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna koná otevřené diskusní setkání na téma rovné příležitosti ve výuce pro rodiče, zástupce samosprávy, školství, sociálního odboru a neziskových organizací v ORP Slavkov u Brna. Akce je pořádána ve spolupráci se systémovým projektem Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí. Pozvánky jsou rozeslány, zúčastnit se mohou ale i další zájemci. Doporučujeme potvrdit svoji účast na e-mail slavkovsko@seznam.cz 

27. 11. 

Upozornění na výzvu z OP VVV
Jedná se o výzvu Implementace strategie digitálního vzdělávání II, která byla vyhlášena 31. 10. Ukončení podávání žádostí je k datu 28. 2. 2019. Cílem aktivit jednotlivých projektů je zkvalitnění školní výuky i snížení studijní neúspěšnosti dětí/žáků v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení i oborových didaktik (aktivní formou např. prostřednictvím nových softwarových aplikací nebo jiných prostředků obohacujících učení či výuku), za pomoci vzdělávání pedagogických pracovníků (možnost využití stávajících kurzů DVPP i možnost vzniku nových), využívání nových metodických pomůcek i studijních materiálů (např. volně šiřitelných aplikací i učebních textů s multimediálním a interaktivním obsahem), šíření příkladů dobré praxe inovativních škol s využitím digitálních technologií.
Informace najdete zde. 

11. 11.
Schůzka pracovních skupin
Úvodní schůzka 4 pracovních skupin se bude konat v pondělí 3. prosince ve 14.00 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna (Palackého náměstí 65 - 1. patro).
Na schůzce seznámíme členy s projektem jako takovým, s činností pracovní skupiny, s organizačními i jinými podmínkami činnosti.
Jedná se o pracovní skupiny:
2. PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
3. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
5. PS pro polytechnické vzdělávání
6. PS pro neformální vzdělávání

5. 11.
MAP II a GDPR
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů budeme zpracovávat v MAP II takové osobní údaje účastníků akcí, které vyplývají z plnění zákonných povinností vůči poskytovateli dotace projektu a tyto nebudou shromažďovány za jiným účelem. Fotografie, které budou z akcí pořizovány, budou pouze reportážního charakteru. 
V projektu využíváme kontaktní údaje uvedené na webech škol, obcí a NNO. Pokud účastník akce bude souhlasit a uvede svůj kontaktní e-mail, budou mu zaslány materiály ze semináře, workshopu, aj. Tento údaj bude uchován po dobu projektu.

2. 11.
Strategický rámec - aktualizace
MAP slouží také jako nástroj pro koordinaci investičních akcí v území. V IROP / OP PPR je tedy zásadní prokázání souladu se Strategickým rámcem do roku 2023 v území.

Prokázání souladu se týká hlavně investic do rozvoje kapacit škol, do investic v zájmovém a neformálním vzdělávání. Soulad se SR bude kritériem i pro investiční dotační tituly MŠMT.
Co to znamená pro školy, obce a nově i NNO v praxi?
V současné době je informujeme o možnosti úpravy informací ve strategickém rámci z projektu MAP. Dojde k jeho aktualizaci.
Termín nahlášení změn pracovnímu týmu MAP - 30. 11. 2018. 
V případě nejasností kontaktujte manažera projektu.

1. 11. 
Schůzka vedoucích pracovníků škol
Informujeme vedoucí pracovníky základních škol, kteří se nezúčastnili společné koordinační schůzky, že o základní informace je možné si napsat na e-mail slavkovsko@seznam.cz. 
Budou jim zaslány nejen informace o projektu, ale také o aktualizaci strategického rámce, o povinných požadavcích MAP
 na jednotlivé subjekty. 

Říjen 2018 

26. 10.
Pracovní skupiny
Organizační struktura MAP II zahrnuje také pracovní skupiny, které řeší problémy dané oblasti. Připravujeme činnost
1. PS pro financování
2. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
3. PS pro rozvoj matematické gramotnosti
4. PS pro rovné příležitosti
5. PS pro polytechnické vzdělávání
6. PS pro neformální vzdělávání
V současné době doplňujeme členy do pracovních skupin. První schůzka některých z nich se bude konat v pondělí 3. prosince. Čas a místo upřesníme.

10. 10.
Vedoucí pracovníci škol v ORP Slavkov u Brna se setkají
Setkání vedoucích pracovníků škol se uskuteční ve čtvrtek 1. listopadu od 14.00 v zasedací místnosti MěÚ Slavkov u Brna. Předmětem setkání bude seznámení s projektem "MAP II" a informace k zapojení škol, ředitelů a pedagogů do aktivit a akcí MAP II v jeho budoucím čtyřletém období realizace. 

18. 10.
Nové dotační programy 
MŠMT vyhlašuje na rok 2019 rozvojový program Podpora ve vzdělávání cizinců ve školách. Informace najdete na webu MŠMT. 

Na tomto webu najdete také informace o čtvrté etapě rozvojového programu k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol. 

8. 10.
Výzvy
Výzvy vyhlášené MAS Slavkovské bojiště, do kterých se mohou školy a obce zapojit:
Termín: 7. 9. 2018 až 15. 1. 2019                                                                  Výzva Základní školy
Zaměření: infrastruktura základních škol  

Termín: 7. 9. 2018 až 15. 1. 2019
Výzva Mateřské školy
Zaměření: infrastruktura základních škol

Výzva IROP 88 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
2. 10. až 31. 10. 2018
Zaměření: navýšení kapacit

1. 10. 
Začínáme. Těšte se na nové informace.