aktuality

Školní rok 2019/2020

14. 10.
Krmítka pro mateřinky

V rámci aktivit implementace jsme "rozjeli výrobu" krmítek. Pro děti z mateřských škol krmítka z předpřipravených "stavebnic" vyrobí žáci I. stupně. Polovina z vyrobených krmítek zůstane vždy dětem v základní škole, a tak budou mít také možnost si krmítka pro ptáčky u školy pověsit. Celkem se do akce zapojilo 5 malotřídních škol. Pod vedením člena realizačního týmu MAP II a s využitím mobilní dílny jde dětem práce od ruky.

1. 10.

V družině je zábava
Druhý rok projektu byl 1. 10. zahájen setkáním vychovatelek školních družin. Ve školním roce 2019/2020 jsou rámcově naplánovány aktivity v rámci 16 oblastí implementace, ale také aktivity spolupráce, semináře pro rodiče, akce v rámci rovných příležitostí ve vzdělávání. Aktivity jsou určeny pro všechny cílové skupiny
Školní družiny v tomto plánu mají také své místo. Pod názvem V družině je zábava jsou připravovány akce podporující technické vzdělávání  (Ozoboti ve vaší družině), logické myšlení (Mobilní herna - deskové hry). S dalšími aktivitami budou vedoucí vychovatelky ŠD seznámeny v lednu 2020.
V září se děti z několika školních družin vypravily na mokřady. Více se dozvíte V uskutečněných akcích.  

27. 9.
Věnujeme se asistentkám mateřských škol

Z výstupů Agregovaného seznamu potřeb a údajů pro MŠ a ze schůzky pracovní skupiny pro rovné příležitosti vyplynula potřeba setkávání asistentek mateřských škol s možností vzdělávání a sdílení zkušeností. Proto pro ně MAP II plánuje ve školním roce 2019/2020 uspořádat sadu seminářů, a to s cíleným zaměřením na práci asistentky, děti se SVP, na řečové dovednosti dětí, na matematickou a čtenářskou pregramotnost. 
První z akcí se bude konat v úterý 15. 10. - Jak přistupovat k dítěti s problematickým chování. 

19. 9. 
Výměnný fond pomůcek

V rámci aktivit implementace byl vytvořen a průběžně bude doplňován výměnný fond matematických pomůcek, které mohou využívat základní i mateřské školy v ORP Slavkov u Brna. Pomůcky jsou vybírány pracovní skupinou pro matematickou gramotnost a na základě již získaných zkušeností při výuce matematiky. 
Do výměnného fondu byla zařazena také "mobilní dílna" - soubor základního nářadí a také 6 kusů informatických hraček robotů Ozobotů. Podmínky zápůjčky najdou zájemci na webu. 
Těšíme se na podněty od vyučujících na zakoupení dalších pomůcek, případně také na finanční podporu z řad sponzorů. 

10. 9.
Rozvoj gramotností u žáků základních škol

MAP II se ve své činnosti zaměřuje také na aktivity věnující se podmínkám a rozvoji gramotností žáků na základních školách.  Realizační tým spolupracuje s pracovními skupinami, s lektory, s vyučujícími v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti. Pro pedagogy těchto předmětů připravuje během školního roku 2019/2020 semináře, workshopy, ukázky pomůcek. 
První společnou akcí bude seminář s ředitelkou Jihomoravského inspektorátu ČŠI Mgr. Lenkou Zedkovou, který se bude konat v úterý 22. října ve 14.00 v zasedací místnosti radnice ve Slavkově u Brna na téma rozvoj žákovských gramotností ve vzdělávání na základních školách. Více informací připravujeme. 

3. 9.
Setkání vedoucích pracovníků základních a mateřských škol

Setkání vedoucích pracovníků základních škol 

Termín konání: 16. září 2019, 14.00-16.00 hod.
Místo: Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, radnice
Program

 • Agregovaný seznam potřeb a údajů - SWOT analýzy jednotlivých oblastí výuky na základních školách
 • Dotační politika MAS Slavkovské bojiště
 • Aktivity pro září 2019 a druhý rok projektu
 • Seznámení s konkrétní nabídkou programů pro školy
 • Diskuse

Setkání ředitelek a vedoucích učitelek mateřských škol 

Termín konání: 23. září 2019, 14.00-16.00 hod.
Místo: Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, radnice
Program:

 • Agregovaný seznam potřeb a údajů - seznámení s výsledky dotazníkového šetření v ORP
 • Aktivity pro druhý rok projektu a seznámení s konkrétní nabídkou programů pro školky
 • Věnujeme se asistentkám v mateřských školách
 • Zapojení rodičů do činnosti MAP II
 • Dotační politika MAS Slavkovské bojiště
 • Diskuse

Srpen 2019

19. 8.
MAS Slavkovské bojiště - vyhlášené výzvy
MAS Slavkovské bojiště vyhlásila již podruhé výzvy na opatření Základní školy II., Mateřské školy II. a Bezpečnost v dopravě II. v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Příjem žádostí potrvá od 14. 8. do 1., 6. či 13. 11. 2019 dle jednotlivých výzev, vždy do 12:00. Semináře pro žadatele k těmto výzvám se uskuteční v průběhu měsíce září. Konkrétní termíny budou zveřejněny na stránkách MAS. Zde také najdete popis jednotlivých výzev. 

16. 8.
Dlouhodobý záměr vzdělávání...
MŠMT zveřejnilo Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023.
Obsahuje tři klíčové cíle:

 • více peněz za kvalitní práci pedagogů,
 • dokončení revize kurikula a podpoření implementace inovovaných RVP do škol,
 • zlepšení řízení škol a školských zařízení zefektivněním spolupráce centra a středního článku řízení (krajské úřady).

Materiál je ke stažení na stránkách MŠMT.

13. 8.
Září - setkání vedoucích pracovníků
V současné době realizační tým připravuje aktivity na září, ale hlavně rámcový program školního roku 2019/2020. Ten bude představen vedení základních škol v pondělí 16. září, vedení mateřských škol v pondělí 23. září. Obě schůzky se uskuteční v zasedací místnosti radnice ve Slavkově u Brna, vždy ve 14.00. 

14. 8.
Září, říjen - oborová setkání
V rámci koordinace nabízených vzdělávacích programů, výměny informací a sdílení dobrých nápadů se budou v měsících září a říjen konat setkání pedagogů i vedoucích volnočasových aktivit dle oborů. O termínech budeme včas informovat. Potvrzený termín je již pro setkání vychovatelek školních družin - úterý 1. října - 10.00 - zasedací místnost, radnice, Slavkov u Brna. 

Léto u nás, v MAP II
Realizační tým v době letních prázdnin nezahálí! Připravujeme aktivity pro měsíc září, tj. poslední měsíc prvního roku našeho projektu. Konkrétní podobu již také získává plán aktivit pro rok druhý. Samozřejmostí je práce na dokumentaci k uskutečněným aktivitám.  

Červen 2019

27. 6. 
Hurá na prázdniny
Realizační tým MAP II přeje všem dětem, rodičům, pedagogickým pracovníkům i těm, kteří se dětem věnují ve volném čase, krásnou letní pohodu. 

26. 6. 
Řídící výbor MAP II - jednání č. 2
Řídící výbor na svém jednání v úterý 25. června schválil také aktualizaci Strategického rámce MAP  s informacemi, které doplnili starostové obcí, ale také ředitelé základních i mateřských škol v ORP Slavkov u Brna.
Aktualizovaná verze bude k dispozici na oficiálních stránkách Města Slavkova.   

24. 6. 
Výsledky soutěže Technika nás baví
V pondělí 24. 6. se v rámci aktivit implementace zaměřených na rozvoj polytechnického vzdělávání žáků základních škol konala soutěž pro žáky sedmých ročníků s názvem Technika nás baví. 
V průběhu dopoledne osm tříčlenných družstev plnilo 4 úkoly:
1. Sestavení létajícího dopravního prostředku ze stavebnice Merkur
2. Řešení úkolů zaměřených na programování robota Ozobota
3. Sestavení dřevěného modelu letadla z připravených polotovarů
4. Výroba funkčního elektrobludiště. 

Výsledky:
1. místo - družstvo ZŠ Slavkov Tyršova - K. Rábiková, A. Lysáčková, J. Klímek
2. místo - družstvo MZŠ Ždánice - R. Halačka, V. Vrbík, V. Rezsík
3. místo - družstvo ZŠ Šaratice - A. Chalúpková, V. Ondráček, D. Kliment

13. 6.
Zámek Slavkov - Austerlitz a spolupráce se školami

Paní Eva Kellner Fialová (referentka programového oddělení a marketingu Zámku Slavkov) představila vedoucím pracovníkům škol na jejich schůzce 11. 6. program zámku pro školy, harmonogram výstav v roce 2019. Seznámila také s připravovanými projekty. 
V současné době probíhá výstava Fenomén Merkur, Nerosty a zkameněliny a nově je také možno navštívit expozici Právo útrpné. Školám byla také nabídnuta možnost účasti na ostatních akcích pořádaných zámkem, např. na divadelních představeních pro děti. 

Květen 2019

27. 5.
Jednání Řídícího výboru MAP II v ORP Slavkov u Brna se uskuteční 25. 6. v 10.00 v zasedací místnosti MěÚ Slavkov u Brna. 
Program:

 • aktuální informace k realizovaným aktivitám (1. pol. 2019)
 • plánované aktivity v novém školním roce (od 9/2019)
 • aktuální Analýza MAP II
 • Strategický rámec MAP II (aktualizovaný seznam investic; aktuální cíle a priority)
 • metodika evaluace aktivit MAP II
 • další, různé

25. 5.
Setkání ředitelů základních škol

se uskuteční v úterý 11. června ve 14.00 v zasedací místnosti Městského úřadu Slavkov u Brna. 

27. 5. 
Aktualizace údajů do strategického rámce
Dne 25. 6. 2019 se uskuteční jednání č. 2 Řídícího výboru MAP II. Vyzýváme zástupce obcí, MŠ, ZŠ i zájmových organizací pracujících s dětmi na území ORP Slavkov u Brna, aby do 20. 6. zaslali na e-mail projekty@slavkov.cz svoje aktualizované náměty, záměry či investiční projekty, které v oblasti školství (práce s dětmi do 15 let) mají v plánu až do roku 2023 (případně o nich uvažují).
Minimální nutné informace jsou: organizace, název záměru/projektu, odhad nákladů, předpokládané období realizace. Seznam těchto investičních projektů a záměrů bude na jednání ŘV MAP II schválen a postoupen na MMR ČR. Pokud by organizace z území našeho ORP žádaly o finanční podporu na investici z veřejných/EU zdrojů, budou potřebovat, aby jejich záměr (projekt) v seznamu prokazatelně byl uveden. Další aktualizace proběhne dle Metodiky MAP až v měsíci  lednu v 2020. 

20. 5.
Do ZOO s matematikou a s dětmi z Němčan
V rámci projektu "PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji" jsou pro pedagogy a žáky středních, ale také základních škol organizovány M-exkurze. V nabídce byly matematické exkurze do ZOO Brno, do Mahenova divadla, akce s názvem Lodní doprava a Kometa Brno. 
Z našeho ORP se akce ZOO Brno zúčastnily děti ze školy v Němčanech. Program spočíval v kombinaci exkurze s pracovníky ZOO, Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu a řešení matematických úloh, které odpovídají věku dětí. 
Děti například srovnávaly produkci vlny u lam a ovcí. Zajímavá byla také úloha, při které bylo zjištěno, že lama může doplivnout na vzdálenost až 4 metry. Úlohy výrazně přispěly k atraktivnosti matematiky.

10. 5.

Budky a krmítka
V květnu ukončujeme tříměsíční sadu aktivit v mateřských školkách a ve školních družinách. Akce s názvem Ptáci na jaře a Přilétá k nám jaro měly pod vedením lektora Petra Navrátila úspěch. Darem od sponzora se nám podařilo získat ptačí budky pro zúčastněné školky a družiny. 
Na podzim plánujeme další sadu workshopů, které budou zaměřeny na přezimující ptactvo. Pro školky budou připravena krmítka pro ptáčky, která budou umístěna v blízkosti školek, a děti budou moci ptáčky pozorovat. 
Krmítka ale nekupujeme hotová, ale ze zbylého sponzorského daru jsme pořídili dřevěné polotovary krmítek (odkaz zde). 
V současné době hledáme základní školu, která pomůže se sestavováním krmítek v rámci své výuky předmětu dílny v období červen, září - říjen 2019. Zájemci se mohou hlásit na slavkovsko@seznam.cz. 

9. 5. 
Angličtiny se nebojíme
V rámci klíčové aktivity 04 Implementace máme v projektu zařazenu akci s názvem Angličtiny se nebojíme. Jedná se o týdenní zapojení rodilých mluvčí - amerických lektorek - do výuky v 8. a 9. ročnících základních škol v našem ORP. Dvě skupiny ze základní školy v Otnicích a deváťáci ze Šaratic už mají výuku za sebou. V posledním květnovém týdnu čeká výuka na šaratické osmáky a dvě skupiny žáků ze ZŠ v Křenovicích. První červnový týden zavítají do Slavkova lektorky dvě. Budou se věnovat žákům slavkovských základních škol. 
Cílem akce je zapojit do výuky rodilého mluvčího (i když jen krátkodobě) a umožnit tak všem žákům kontakt s rodilým mluvčím a pokusit se tak u dětí odstranit případné obavy či ostych v používání cizího jazyka a také získat motivaci pro další výuku. 
Aktivita je v rámci projektu pro všechny zúčastněné žáky zdarma. 

7. 5.
Roboti Ozoboti ve školkách i školách
S roboty Ozoboty jsme seznámili v rámci aktivity Technika a příroda nás baví 252 dětí v mateřských školách. Ozobot je interaktivní hračka, která nenásilnou formou rozvíjí kreativitu, logické myšlení a dětem nabízí první krůčky k programování. Pohádkové aktivity děti bavily, samostatně pak připravovaly pro robotky vlastní cesty. V dalším období se budeme této aktivitě nadále věnovat. 
V současné době připravujeme a školám nabízíme předprázdninové seznámení s roboty pro žáky ve 4. a 5. ročnících s názvem Na prázdniny s robotkem Ozobotem. 

Duben 2019

5. 4. 
Maminko, tatínku, máte rádi knihy a čtení je pro vás příjemnou zábavou a velkým koníčkem?
Ať na otázku odpovíte jakkoliv, jistě víte, že rodiče mají velký vliv na rozvoj čtenářství svých dětí. Obzvláště nyní, ve 21. století, v době různých technických vymožeností, které nám ulehčují život a usnadňují fyzickou práci, by se mohlo zdát, že znalost čtení a pochopení textu nejsou zcela nezbytné. Opak je ale pravdou. Čtenářská gramotnost zprostředkovává vzdělání, další získávání dovedností, znalostí, zkušeností. 

Věříme, že rodiče chtějí mít doma dobrého čtenáře, chtějí své děti seznámit se světem knížek, ve kterých se setkají s neskutečnými hrdiny a budou s nimi prožívat úžasná dobrodružství, ve kterých se dozví spoustu zajímavého, nového.
Připravujeme tedy ve spolupráci se školami, knihovnami i odborníky pro děti, jejich rodiče, prarodiče různé aktivity rozvíjející čtenářskou gramotnost. Jejich termínový rozpis najdete na stránce kalendář akcí. 

Březen 2019

29. 3.
(Mini) veletrh povolání pro žáky 8. ročníků
Žáci základních škol se při volbě povolání často rozhodují spíše podle společenské popularity budoucí profese, než podle reálné nabídky pracovních míst. Je potřeba ukázat skutečnou realitu, aby si žáci dokázali představit, o čem to či ono povolání je, aby si uvědomili, že současné výrobní firmy jsou na vysoké úrovni, že i dělnické profese mohou být čisté a výroba probíhá většinou pomocí moderních technologií.  
Pro žáky 8. ročníků ORP Slavkov u Brna pořádáme miniveletrh povolání., který se bude konat 9. dubna ve Společenském centru Bonaparte ve Slavkově u Brna od 8.30 do 13.30.

Žákům budou představeny obory dvou integrovaných středních škol, činnosti ve výrobních procesech i moderní technologie. Některé z aktivit si budou žáci moci také vyzkoušet.   
V průběhu dopoledne mohou akci navštívit také rodiče osmáků. 

21. 3. 
Akce v mateřských školách našeho ORP

V měsíci březnu se naši lektoři Lucka Janíčková, Petr Navrátil, Patrik Hrozek i Jitka Schovancová často objevují v mateřských školách. Přicházejí za dětmi s programem pro rozvoj čtenářské pregramotnosti s názvem Knížka pro Lucinku, ale také s "odbornými" pořady. Děti se v rámci programu "Technika a příroda nás baví" mění na malé ornitology nebo programátory. Programy si vybralo 13 mateřských škol a budou pokračovat i v dalších měsících. Více o programech...

5. 3. 
Sejdeme se se zástupci neziskových organizací
Setkání určené pro zástupce neziskových organizací pracujících s dětmi do 15 let se bude konat ve středu 20. března 2019  v 17.00 v zasedací místnosti radnice ve Slavkově u Brna - Palackého náměstí 65. Na programu bude seznámení s MAPem, s aktivitami spolupráce a také s dotačními projekty, šablonami. 

Únor 2019

26. 2.
Kalendář akcí
Na stránce s názvem Kalendář akcí najdete seznam akcí, které připravujeme - setkání pedagogů, workshopy pro rodiče, pedagogickou veřejnost z různých oblastí, akce pro děti, žáky i veřejnost. Školky najdou nabídku pod odkazem Školy, školky - akce pro MŠ, ale také pod odkazem O akcích. 
Pokud chceme sdělit o některých akcích více, případně pokud je nutné se na akci registrovat, najdete informace na stránce s názvem O akcích. 

12. 2.
Aktivity pro školní družiny

Na setkání vychovatelek školních družin, které se konalo 6. února, jsme představili nabídku aktivit. Jedná se o aktivity z oblasti, která má podněcovat zájem žáků o technické, přírodovědné i environmentální vzdělávání. Konkrétní akce budou cíleny jak na děti ve školních družinách, tak na vychovatelky jako inspirace pro jejich činnost a pro sdílení dobré praxe. 
Konkrétní nabídku pro období březen až září 2019 najdete zde. 

3. 2.
Oborové schůzky v únoru

Implementační aktivity Setkáváme se a Síťování aktérů v oblasti rozvoje gramotností a kompetencí žáků jsou chápány jako budování platformy pro výměnu informací, koordinaci nabízených vzdělávacích programů a naplňování plánů pro řešení problémů v oblasti rozvoje jednotlivých gramotností a kompetencí dětí a žáků ve školkách a školách ORP Slavkov u Brna. 
V únoru se setkají vychovatelky školních družin a ředitelky a vedoucí učitelky mateřských škol. Termíny zde. 

Leden 2019

11. 1.
Kyberšikana
V současné době připravujeme workshopy pro žáky 8. ročníků na téma Bezpečný internet. 

14. 1. 
Sledujte vyhlášené výzvy

Odkazy na všechny současné vyhlášené výzvy, o kterých víme, najdete zde.

3. 1.
Termíny schůzek pracovních skupin
16. 1. - Pracovní skupina pro neformální vzdělávání - 16.30 
4. 2. - Pracovní skupina pro matematickou gramotnost - 14.00
7. 2. - Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost - 14.00
20. 2. - Pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání - 14.00
27. 2. - Pracovní skupina pro rovné příležitosti - 14.00
Členům jednotlivých pracovních skupin byly rozeslány pozvánky s informacemi. 17. 1.
Setkání ředitelek a vedoucích učitelek mateřských škol - zrušeno z důvodu špatného počasí
Akce se uskuteční v pondělí 28. ledna ve 14.00 v zasedací místnosti radnice ve Slavkově u Brna. 

Prosinec 2018

18. 12. 
Řídící výbor
V úterý 18. 12. se konala 1. schůzka řídícího výboru našeho MAP II. Předsedou byl zvolen Mgr. Petr Kostík. Schválena byla například organizační struktura MAP II, Strategický rámec MAP II (aktuální verze k 18. 12. 2018) a další povinné dokumenty, které budou uveřejněny na webu města Slavkova. Členům řídícího výboru bylo představeno také obsazení všech šesti pracovních skupin. Děkujeme všem zúčastněným za čas, který věnovali schůzce i v předvánočním období. 

15. 12.
Řídíme se "Metodikou rovných příležitostí ve vzdělávání" V metodice MŠMT, která je závazná pro zpracovatele místních a krajských akčních plánů, se uvádí, že Česká republika trpí vysokou mírou nerovností v přístupu ke vzdělávání. Uvádí také důvody a příčiny těchto nerovností. Je proto nutné omezovat vnější diferenciaci v základním vzdělávání a efektivně začleňovat žáky do hlavního vzdělávacího proudu, což je klíčový prvek omezování nerovností. K tomuto cíli  musí směřovat každý akční plán rozvoje vzdělávání. Také my se řídíme touto metodikou. 

Uspořádali jsme otevřené diskusní setkání na téma "rovné příležitosti ve výuce v ORP Slavkov u Brna" pro zástupce samosprávy, školství, sociálního odboru a neziskových organizací v ORP Slavkov u Brna (úterý 11. prosince), zřídili jsme pracovní skupinu rovných příležitostí a uspořádali první akci pro učitele a asistenty pedagoga (středa 12. prosince). 

Připravujeme další aktivity v této oblasti. 

13. 12.
Pracovní skupiny našeho MAP II

Organizační struktura našeho MAP II zahrnuje 6 pracovních skupin. Do činnosti těchto skupin jsou zapojeni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci z jednotlivých oborů z území ORP.
Začátkem prosince proběhly první schůzky pracovních skupin, byl vytvořen plán setkávání pro rok 2019.   


Listopad 2018

30. 11.
Aktuální dotační programy
Navštivte novou stránku našeho webu DOTACE. Najdete zde aktuální otevřené dotační programy. 
Pokud víte o dalších, vhodných, napište nám. 

26. 11.

V úterý 11. prosince se ve 14.00 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna koná otevřené diskusní setkání na téma rovné příležitosti ve výuce pro rodiče, zástupce samosprávy, školství, sociálního odboru a neziskových organizací v ORP Slavkov u Brna. Akce je pořádána ve spolupráci se systémovým projektem Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí. Pozvánky jsou rozeslány, zúčastnit se mohou ale i další zájemci. Doporučujeme potvrdit svoji účast na e-mail slavkovsko@seznam.cz 

27. 11. 

Upozornění na výzvu z OP VVV
Jedná se o výzvu Implementace strategie digitálního vzdělávání II, která byla vyhlášena 31. 10. Ukončení podávání žádostí je k datu 28. 2. 2019. Cílem aktivit jednotlivých projektů je zkvalitnění školní výuky i snížení studijní neúspěšnosti dětí/žáků v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení i oborových didaktik (aktivní formou např. prostřednictvím nových softwarových aplikací nebo jiných prostředků obohacujících učení či výuku), za pomoci vzdělávání pedagogických pracovníků (možnost využití stávajících kurzů DVPP i možnost vzniku nových), využívání nových metodických pomůcek i studijních materiálů (např. volně šiřitelných aplikací i učebních textů s multimediálním a interaktivním obsahem), šíření příkladů dobré praxe inovativních škol s využitím digitálních technologií.
Informace najdete zde. 

11. 11.
Schůzka pracovních skupin
Úvodní schůzka 4 pracovních skupin se bude konat v pondělí 3. prosince ve 14.00 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna (Palackého náměstí 65 - 1. patro).
Na schůzce seznámíme členy s projektem jako takovým, s činností pracovní skupiny, s organizačními i jinými podmínkami činnosti.
Jedná se o pracovní skupiny:
2. PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
3. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
5. PS pro polytechnické vzdělávání
6. PS pro neformální vzdělávání

5. 11.
MAP II a GDPR
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů budeme zpracovávat v MAP II takové osobní údaje účastníků akcí, které vyplývají z plnění zákonných povinností vůči poskytovateli dotace projektu a tyto nebudou shromažďovány za jiným účelem. Fotografie, které budou z akcí pořizovány, budou pouze reportážního charakteru. 
V projektu využíváme kontaktní údaje uvedené na webech škol, obcí a NNO. Pokud účastník akce bude souhlasit a uvede svůj kontaktní e-mail, budou mu zaslány materiály ze semináře, workshopu, aj. Tento údaj bude uchován po dobu projektu.

2. 11.
Strategický rámec - aktualizace
MAP slouží také jako nástroj pro koordinaci investičních akcí v území. V IROP / OP PPR je tedy zásadní prokázání souladu se Strategickým rámcem do roku 2023 v území.

Prokázání souladu se týká hlavně investic do rozvoje kapacit škol, do investic v zájmovém a neformálním vzdělávání. Soulad se SR bude kritériem i pro investiční dotační tituly MŠMT.
Co to znamená pro školy, obce a nově i NNO v praxi?
V současné době je informujeme o možnosti úpravy informací ve strategickém rámci z projektu MAP. Dojde k jeho aktualizaci.
Termín nahlášení změn pracovnímu týmu MAP - 30. 11. 2018. 
V případě nejasností kontaktujte manažera projektu.

1. 11. 
Schůzka vedoucích pracovníků škol
Informujeme vedoucí pracovníky základních škol, kteří se nezúčastnili společné koordinační schůzky, že o základní informace je možné si napsat na e-mail slavkovsko@seznam.cz. 
Budou jim zaslány nejen informace o projektu, ale také o aktualizaci strategického rámce, o povinných požadavcích MAP
 na jednotlivé subjekty. 

Říjen 2018 

26. 10.
Pracovní skupiny
Organizační struktura MAP II zahrnuje také pracovní skupiny, které řeší problémy dané oblasti. Připravujeme činnost
1. PS pro financování
2. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
3. PS pro rozvoj matematické gramotnosti
4. PS pro rovné příležitosti
5. PS pro polytechnické vzdělávání
6. PS pro neformální vzdělávání
V současné době doplňujeme členy do pracovních skupin. První schůzka některých z nich se bude konat v pondělí 3. prosince. Čas a místo upřesníme.

10. 10.
Vedoucí pracovníci škol v ORP Slavkov u Brna se setkají
Setkání vedoucích pracovníků škol se uskuteční ve čtvrtek 1. listopadu od 14.00 v zasedací místnosti MěÚ Slavkov u Brna. Předmětem setkání bude seznámení s projektem "MAP II" a informace k zapojení škol, ředitelů a pedagogů do aktivit a akcí MAP II v jeho budoucím čtyřletém období realizace. 

18. 10.
Nové dotační programy 
MŠMT vyhlašuje na rok 2019 rozvojový program Podpora ve vzdělávání cizinců ve školách. Informace najdete na webu MŠMT. 

Na tomto webu najdete také informace o čtvrté etapě rozvojového programu k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol. 

8. 10.
Výzvy
Výzvy vyhlášené MAS Slavkovské bojiště, do kterých se mohou školy a obce zapojit:
Termín: 7. 9. 2018 až 15. 1. 2019                                                                  Výzva Základní školy
Zaměření: infrastruktura základních škol  

Termín: 7. 9. 2018 až 15. 1. 2019
Výzva Mateřské školy
Zaměření: infrastruktura základních škol

Výzva IROP 88 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
2. 10. až 31. 10. 2018
Zaměření: navýšení kapacit

1. 10. 
Začínáme. Těšte se na nové informace.