Cílem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) je podpořit procesy zvyšující kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Slavkov u Brna prostřednictvím spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání na základě systému společného informování, vzdělávání a plánování. MAP je vytvářen prostřednictvím projektu (dotace) z prostředků EU a směřuje ke zvýšení efektivity přenosu informací, šíření dobré praxe, sdílení zkušeností a partnerské spolupráci mezi obcemi, zřizovateli, školami, zařízeními péče o děti do 15 let, veřejností a všemi zainteresovanými subjekty.

 

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa programu: 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000119