MAP II - Slavkov u Brna

naše děti - investice do budoucnosti

Ze strany MŠMT byl schválen následný projekt Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna.
Časový harmonogram realizace schváleného projektu: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2022
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008843

Cílem výzvy pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) je podpořit intervence naplánované v místního akčním plánu I vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání.
Budeme se společně vzdělávat, informovat, plánovat a následně řešit místní problémy a potřeby. Nezapomeneme také vyhodnocovat přínosy spolupráce. Důraz bude kladen na podporu všech pedagogických pracovníků, i těch, kteří pracují s dětmi ve volném čase. Nezapomeneme na rodiče. Spolupracovat budeme s neziskovými organizacemi, knihovnami, muzeem. Chceme tak rozvíjet gramotnosti a klíčové kompetence všech dětí a žáků. 
 

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa programu: 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008843 

Období realizace: od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2022